Dezember 07, 2022

“Ýaş ýazyjylar üçin”- Hekim Behrami

“Ýaş ýazyjylar üçin”- Hekim Behrami

 

 

“Ýaş ýazyjylar üçin”

 

Ýaz ogul,

Ýaz,

“Ýazylmaly şular” diýänleriňi,

Akylyňdan geçen,

Ýüregiňi ýakanlary,

Duýgularyňy tolkundyran,

Ýa hezil beren,

Ganat bolup asmanlara uçuran,

Ýa-da ýaş bolup gözleriňden akanlary,

Geldi-geçdi diýmäni,

Ýaz ogul,

Ýaz!

 

Gaz ogul,

Gaz!

Gury çölde,

Suw diýip sermenen bir biçäräň gazyşy ýaly,

Gaz,

Sünnetleriň,

Däpleriň,

Könelmeýän atanakyllaryň içini!

Çykar içlerindäki işe ýaraýanlary.

Biziňkidir ogul

Şolardaky ynsanlygy söýen,

Zulum zynjyrlaryny gyryp

Azatlyk diýen

Näme bar bolsa…

Biziňkidir balam

Şolarda ýatan,

Suw ýaly, çörek ýaly,

Aldygymyz nefes kimin,

Aşyk bir ýürek ýaly

Gerek bolan ynsanlyk.

Ýyk,

Könäni, çüýrüýeni düýbünden!

Gör esas derdini halkyň!

Aralarynda gez.

Ýaz ogul,

Ýaz

“Ýazylmaly şular” diýänleriňi,

Ýöne bar-a,

Ýazaňda-da çykarma aklyňdan şuny,

Baglydyr bir-birine ynsanyň her güni.

Ynsany ynsana ynsança

Taryp eder bolsaň,

Düýnüni bil,

Bu gününi ýaşa,

Ertirini gör…

Ýaz şoňa görä ogul,

Ýaz!

 

Hekim Behrami

1983-nji ýyl

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.