Dezember 07, 2022

TÜRKMEN ADYNYŇ GELIP ÇYKYŞY

TÜRKMEN ADYNYŇ GELIP ÇYKYŞY

Türkmen adynyň gelip çykyşy häzirki wagtda bolşy ýaly, geçmişde hem alymlaryň ünsüni ep-eslije özüne çekipdir. Bu hakda irki alymlaryň arasynda iki pikir bolupdyr.

 

Bularyň birine görä TÜRKMEN sözi, TÜRK  we pars dilinde bolan MAN (manänd: meňzeş, meňzän) goşulmasyndan döräp, türke meňzeş diýmekdir. Al-Biruni we Kaşgarly ýaly uly alymlaryň hem şeýle düşünmekleri, XI. asyrda bu pikiriň giňden ýaýrandygyny görkezýär.

XIV. asyrda hem Iranda şeýle bir açyklama kabul edilipdir.

 

Ikinji pikire görä TÜRKMEN, TÜRK-I IMAN (iman getiren türk) sözünden gelip çykypdyr.

 

Häzirki wagtda bolsa, TÜRKMEN sözi TÜRK we atdan (isimden) we işlikden artykmaçlyk we üýtgeşiklik sypatyny ýasaýan  MAN/ MEN ( gojaman, edermen, degirmen we …) goşulmasyndan emele gelip, asyl türk, soý türk manysyny berýär diýen pikiriň üstünde durulýar.

 

 

Taýýarlan: Suwhan Gylyçtagan

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.