Dezember 07, 2022

Orhon harplary türkmen halysynyň göllerinde

Orhon harplary türkmen halysynyň göllerinde

Orhon harplary türkmen halysynyň göllerinde

 

„…Türkmen halysynda görlen toprak we göl (suw) äheňleri şamançylyk düşünjesiniň iň uly ähemiýete eýe bolan ýir-sub ’ýer we suw’ elementleriniň simwollarydyr. Ýere degişli düşünjelerde dag uly ähemiýete eýedir. Şunuň üçinem türkmen halysynda dag nagşy hem bar. Bu nagyş orhon elipbiýinde dagyň bir suratyny görkezýän t ýa-da ta harpy görnüşinde halylary bezeýär. Çünki dag, şaman kulturynda we Altaý mifologiýasynda Taňrynyň ýaratma güýjüniň simwoly bolan ýagtynyň ilki ýetişen ýeri hasap edilýär; şu sebäpden oňa dag baba, dag ata, dag taňry ýaly atlar berlipdir. Orhon ýadygärliklerinde ulanylan r harpy-da üýtgeşik görnüşde haly nagyşlarynyň içinde görünýär. Bu nagyş suwuň akyşyny, göçme manyda-da durmuşyň akyp gidişini görkezýär. Orhon elipbiýinde öýi suratlandyrýan b harpy we ok we ýaý şekili-de türkmen haly we kilimlerinde giňden ulanylýan nagyşlardyr. …“

 

Ýazgy Pofessor Ýusup Azmunyň SÖZ KÖKÜMIZ- ÖZ KÖKÜMIZ atly kitabyndan alyndy

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.