Bu dünýä goýä bir kerwensaraýmyş, Gelen ýük ýazdyryp, geçip baradyr. (Pyragy) Gynançly habar! Bu gün 10.Juli.2020, güler ýüzli ildeşimiz Jafar Piri bütin dogan-garyndaşlaryny, dost-ýarlaryny we ähli ildeşlerini matamda goýup, örän ir we biwagt B ...

Köpräk görkez

Rowaýat- (Taryhy şahslar, wakalar bilen baglanyşykly erteki häsiýetli hekaýalara rowaýatlar diýilýär.)   Iskender Zülkarneýniň maňlaýynda şahy barmyş, emma ony halkdan gizläp saklarmyş. Şonuň üçin, şahynyň barlygyny hiç kime aýtmaz ýaly, on ...

Köpräk görkez

Ýaňy golaýda şahyr Annamuhammet Sadaň „Daýhan” atly goşgusy Türmen Kultur Ojagynyň facebook sahypasynda ýerleşdirilende, hormatly ildeşimiz Tahyr aga oňa şeýle bir sorag ýazdy:    “Shu gysga jadyly sözler bilen Shahyr nämäni anglatjak blyar?” ...

Köpräk görkez

Daýhan, Ýer başyndan dolanyp geldi. Geldi-de ellerin ýuwdy, Aýaklaryn ýuwdy. Onsoň, Topragyň üstünde, Namaza durdy. -------------------- Goşgy: Annamuhammet Sada Surat: Aýhan Hajyýew- 1962 ...

Köpräk görkez

Türkmen medeniýetini gorap saklamak ugrunda ömür boýy zähmet çeken, Türkmensahraň galjaň ogly Aýdy Gurban Wekiliniň aradan çykan habaryny  gynanç bilen eşitdik.   Ýazyjy we şahyr Aýdynyň türkmeniň jemgiýetçilik ýaşaýşynyň ugrunda iň ul ...

Köpräk görkez

...

Köpräk görkez

Türkmen adynyň gelip çykyşy häzirki wagtda bolşy ýaly, geçmişde hem alymlaryň ünsüni ep-eslije özüne çekipdir. Bu hakda irki alymlaryň arasynda iki pikir bolupdyr.   Bularyň birine görä TÜRKMEN sözi, TÜRK  we pars dilinde bolan MAN (manänd: ...

Köpräk görkez

16-njy asyrda Etrek we Gürgen derýalarynyň aşak akymynda ekerançylyk we ýarym çarwaçylyk bilen meşgullanýan türkmen (gökleň, okly, ýemreli we b.) taýpalary ýaşapdyrlar. Olaryň ykdysady-syýasy ýagdaýy örän agyr bolupdyr. Olar Hywa hanlygynyň raýa ...

Köpräk görkez

Gadymy Jürjan şäheriniň harabasy demirgazyk Iranda türkmenleriň häzirki ýaşaýan Kümmet şäheriniň (1 km) günbatarynda ýerleşýär. Jürjan irki hem orta asyrlarda möhüm söwda ýollarynyň üstünde ýerleşendigi sebäpli giňden tanalypdyr.Taryhy maglumatl ...

Köpräk görkez

Türkmen latyn elipbiýi 21 çekimsiz we 9 çekimli, bary 30 harpdan ybaratdyr. Diýmek onuň ýüzde ýetmişi (70%) çekimsiz we ýüzde otuzy (30%) çekimli harplardan durýar. Eýsem bu harplaryň türkmen ýazuwynda ulanyşy hem olaryň elipbiýde eýeleýän sany ...

Köpräk görkez