Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, imany ýok. Ylym akylyň ýarysy. Ynsap-da başyň belasy. Yşk başga, höwes başga. ...

Read more

XI asyr alymy Mahmyt Kaşgarly 22 (hakykatda 24) türkmen taýpasynyň 17-njisi hökmünde Ula-Ýondulug diýen taýpanyň adyny ilkinji gezek tutýar. Reşideddin (XIV asyr), türk alymy Ýazyjy-ogly (XV), Salar Baba Gulaly ogly (XVI), Abylgazy (XVII) ýaly a ...

Read more

Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz Jepbar Mähşidiň örän biwagt we duýdansyz aradan çykdy diýen habaryny gynanç bilen eşitdik. Jepbar aga Türkiýede arhytektur okuwyny gutaryp S ...

Read more

(Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, suratçy, dilçi şeýle-de ylym we medeniýet işgäri.     Alyşir Nowaýy Owganystanyň Hyrat şäherinde eneden bolýar. Ol Timurly ...

Read more

Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňlenip bolmaz. Onda ýüzlerçe taryhçy, ýazyjy, şahyr, suratçy we ýene ş.m. uly adamlarymyzyň zähmeti bir ýere toplanypdyr. Elbetde, ensiklopediýanyň ...

Read more

Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa.Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda)Keýpi kök, şadyýan. Dik: “...” bolmasa, göwre läş.(nakyl), kelle.Oňurga süňküniň ujundaky egrije süňk.3-  Seýrek gabat gelýän, bol däl, az. ...

Read more

Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiçi göwrümli hekaýalara ŞORTA SÖZ diýilýär. Çeper dilde aýdylýan şorta sözler adamlary güldürýär we göwün açýar. Şorta söz aýtmak toý-tomaşanyň we ...

Read more

22-nji September (1-nji Mehr) Türkmensahrada hem mekdepleriň täzeden açylyp, täze okuw ýylynyň başlanýan günüdir.Şeýle bir günde, biz on müňlerçe şirin-şeker ogul-gyzlaryň ylym we bilim üçin göterýän aýgytly ädimlerini, ylaýta-da 6-7 ýaşyny dold ...

Read more

Penşenbe güni (24. September) Türkmensahraň at gazanan bagşy we sazandary Rahym Hywalynyň aradan  çykdy diýen habaryny gynanç bilen eşitdik. Rahym Gereý (Hywaly) türkmen aýdym-sazynyň halypalyk derejesine ýetenleriň biridi. Biz bu agyr ýitg ...

Read more

“Ruhnama” kitabynda şeýle ýazylýar: ”1889-njy ýylda Günbatar Sibirde Orhon derýasynyň akymynda, ýüzünde taryhy ýazgyly daşlar tapylýar.” Biz Orhon derýasynyň Mogolystanda bolandygyny öň aýdypdyk. Günbatar Sibirde bolsa,  Ýeniseý derýasynyň ...

Read more