1894-nji ýylda Mangyşlakda balykçy bir maşgalada dünýä inýär. 1921-nji ýylda Sowetleriň Krasnowodski gurultaýynda gaýybana Ijraiýe (Ýerine ýetiriji) Komitetiniň agzalygyna we 1922-nji ýylda, kommunistik partyýanyň hataryna girenden soň, şol komi ...

Köpräk görkez

Gadyrly dostlar, gadyrdan ildeşler,   2-nji Nowember 1996 Türkmen Kultur Ojagynyň gurulan günüdir. Şu esasda biz bu ýyl medeni ojagymyzyň gurulan gününiň 23-nji ýyl dönümini uludan uly we bu şanly güne ýaraşykly bir dabara bilen belläp geçm ...

Köpräk görkez

Tüýdük- Türkmen saz gurallarynyň bir görnüşi. Ol iki hili bolýar.   GARGY TÜÝDÜK- Gargy tüýdük suwy çekilen derýalaryň, ýaplaryň boýlarynda bitýän gargydan edilýär. Ol köplenç 7 bogunly gargydan ýasalýar. Onuň uzynlygy 750-800 mm bolup, üst ...

Köpräk görkez

On ýedi ýyl mundan öň, şeýle günlerde türkmeniň şahyr, ýazyjy we žurnalist ogly Nazmuhammet Pakga 43 ýaşynda aradan çykdy. Ýöne ol hakykatda şeýle bolmadyk ýaly. Nazyň güler ýüzi, çeken zähmetleri we ýazyp giden gymmatly bentleri onuň dostlaryny ...

Köpräk görkez

Uly Ýedigen we Kiçi Ýedigen asmanyň demirgazyk tarapynda ýerleşen iki sany ýyldyzlar toparynyň adydyr. Bu iki toparyň her biri 7 ýyldyzdan ybarat bolýar. Kiçi Ýedigeniň yzyna tirkelen üç ýyldyzyň iň soňkusy Demirgazyk ýyldyzydyr. Şonuň üçin Uly ...

Köpräk görkez

Tümen ilki başda türk sözi bolup, ol «örän köp» diýen manyda ulanylypdyr. Soň-soňlar ol mongollara geçipdir we «on müň» diýen manyny aňladypdyr. Harby dilde tümen on müň esgerden düzülen goşuny aňladypdyr. Pul birligi hökmünde tümen mongol höküm ...

Köpräk görkez

Bir guş tutdum, Jany ýok, Ganaty bar, gany ýok. Matallarymyzdan ...

Köpräk görkez

Ilkinji köptaraply türkşinas (1029 /38- 1083) ýerligi oguzlardan bolup Kaşgarda önüp-ösüpdir. Selçuklar Bagdady eýeländen (1055) soňra bu şähere gelip, galan ömrüni bu ýerde geçiripdir. Ol Diwan-e Lugat ät Türk atly eserini-de Bagdatda ýazan bol ...

Köpräk görkez

Şowhunly we mübärek Gurban baýramynda her günüňiz şatlykly, görme-görüşli, dostlukly we agzybirlikli bolsun! Türkmen Kultur Ojagy Köln, 11.08.2019 ...

Köpräk görkez

  -Dogluş tertibi bilen baglanyşykly atlar: Geçmişde türkmenler ilkinji bäbege Ak, Aý bilen başlanýan atlar dakypdyrlar. Aköýli (Agöýli), Aksoltan, Aýsoltan. Ikinji bäbege Taýli, üçünjä Tagan, dördünjä Dörtguly, bäşinjä Bäşim we ş.m.   ...

Köpräk görkez