...

Köpräk görkez

Türkmen adynyň gelip çykyşy häzirki wagtda bolşy ýaly, geçmişde hem alymlaryň ünsüni ep-eslije özüne çekipdir. Bu hakda irki alymlaryň arasynda iki pikir bolupdyr.   Bularyň birine görä TÜRKMEN sözi, TÜRK  we pars dilinde bolan MAN (manänd: ...

Köpräk görkez

16-njy asyrda Etrek we Gürgen derýalarynyň aşak akymynda ekerançylyk we ýarym çarwaçylyk bilen meşgullanýan türkmen (gökleň, okly, ýemreli we b.) taýpalary ýaşapdyrlar. Olaryň ykdysady-syýasy ýagdaýy örän agyr bolupdyr. Olar Hywa hanlygynyň raýa ...

Köpräk görkez

Gadymy Jürjan şäheriniň harabasy demirgazyk Iranda türkmenleriň häzirki ýaşaýan Kümmet şäheriniň (1 km) günbatarynda ýerleşýär. Jürjan irki hem orta asyrlarda möhüm söwda ýollarynyň üstünde ýerleşendigi sebäpli giňden tanalypdyr.Taryhy maglumatl ...

Köpräk görkez

Türkmen latyn elipbiýi 21 çekimsiz we 9 çekimli, bary 30 harpdan ybaratdyr. Diýmek onuň ýüzde ýetmişi (70%) çekimsiz we ýüzde otuzy (30%) çekimli harplardan durýar. Eýsem bu harplaryň türkmen ýazuwynda ulanyşy hem olaryň elipbiýde eýeleýän sany ...

Köpräk görkez

Her bir oguz taýpasynyň ýörite özüne degişli tagmasy bolşy ýaly, guş belgisi hem bolupdyr. Şeýlelik bilen Oguz hanyň uly ogly Gün handan döräp gaýdan: Gaýy, Baýat, Aköýli we Garaöýli taýpalarynyň guş belgisi LAÇYN bolupdyr.   Algyr manysyny ...

Köpräk görkez

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Şaly suwsuz bolmaz, palaw – bugsuz. Şerabyň azy däri, köpi – öt. Şeýtanyň azdyrany özüniňki. Şägirt ussatdan ozdurmasa, kär ýiter. Şiriň şirligi – dişi bilen dyrnagy. Şor doňmaz, ýaman oňmaz. Şüküriň ...

Köpräk görkez

El bermez ýaryň bolmasa, Synaňda naryň bolmasa, Delsiň bilbil nagmasyna, Ýyllarda ýazyň bolmasa. *** Daglary ýaksa heseriň, Galsa ebedi eseriň, Rast hem bolsa diýme sözüň, Içinde duzuň bolmasa. *** Ümzügiňi atyp öňe, Ymtylsaňda hakykata, Eltaýma ...

Köpräk görkez

XIX asyryň taryhçylary türkmen halkyny bir bibaş, diňe alamançylyk bilen meşgul bolýan, tertip-düzgün bilmeýän halk hökmünde suratlandyrýardylar. “Türkmen bar ýerde ýurt bolmaz, galaly ýerde gurt bolmaz” diýen ýaly nakyly getirip, biziň halkymyz ...

Köpräk görkez

19-njy asyryň ikinji ýarymynda Russyýa Orta Asyýany eýelemek üçin öz basybalyjylykly hereketlerini başlady. Elbetde ol 18-nji asyryň başyndan bäri, bu ýerleri tanamak maksady bilen söwda ýollaryndan peýdalanyp, ençeme barlag (ekspedition) ýörişl ...

Köpräk görkez