Türk we islam dünýäsinde ilkinji hökümdarlyk eden hanym, türk-türkmen gyzy Raziýe Begüm Soltan boldy. Delhi Soltanlygy 1206-njy ýylda guruldy we içki ýagdaýlary durnuksyz hem bolsa, 1526-njy ýyla çenli dowam etdi.  1232-nji ýylda Delhi solt ...

Read more

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Edebiň ýagşysy – ulyny syla. Egri agaç ýarsgynyna gider. El eli ýuwar, iki el birigip – ýüzi. Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen. Eýesini sylasaň, itini urma. Eýesiz öýi jyn eýelär. Eken orar, okan bi ...

Read more

ÝAGŞYLYKDA ÝATLAÝARYSANNASOLTAN KEKILOWA(1942- 19.06.1983)MENI ÝAGŞYLYKDA ÝATLASA BIRI,ÖMRÜMDEN RAZY,DIRI MEN, DIRI. ...

Read more

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, imany ýok. Ylym akylyň ýarysy. Ynsap-da başyň belasy. Yşk başga, höwes başga. ...

Read more

XI asyr alymy Mahmyt Kaşgarly 22 (hakykatda 24) türkmen taýpasynyň 17-njisi hökmünde Ula-Ýondulug diýen taýpanyň adyny ilkinji gezek tutýar. Reşideddin (XIV asyr), türk alymy Ýazyjy-ogly (XV), Salar Baba Gulaly ogly (XVI), Abylgazy (XVII) ýaly a ...

Read more

Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz Jepbar Mähşidiň örän biwagt we duýdansyz aradan çykdy diýen habaryny gynanç bilen eşitdik. Jepbar aga Türkiýede arhytektur okuwyny gutaryp S ...

Read more

(Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, suratçy, dilçi şeýle-de ylym we medeniýet işgäri.     Alyşir Nowaýy Owganystanyň Hyrat şäherinde eneden bolýar. Ol Timurly ...

Read more

Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňlenip bolmaz. Onda ýüzlerçe taryhçy, ýazyjy, şahyr, suratçy we ýene ş.m. uly adamlarymyzyň zähmeti bir ýere toplanypdyr. Elbetde, ensiklopediýanyň ...

Read more

Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa.Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda)Keýpi kök, şadyýan. Dik: “...” bolmasa, göwre läş.(nakyl), kelle.Oňurga süňküniň ujundaky egrije süňk.3-  Seýrek gabat gelýän, bol däl, az. ...

Read more

Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiçi göwrümli hekaýalara ŞORTA SÖZ diýilýär. Çeper dilde aýdylýan şorta sözler adamlary güldürýär we göwün açýar. Şorta söz aýtmak toý-tomaşanyň we ...

Read more