19-njy asyryň ikinji ýarymynda Russyýa Orta Asyýany eýelemek üçin öz basybalyjylykly hereketlerini başlady. Elbetde ol 18-nji asyryň başyndan bäri, bu ýerleri tanamak maksady bilen söwda ýollaryndan peýdalanyp, ençeme barlag (ekspedition) ýörişl ...

Köpräk görkez

2020-nji ýyl “syçan” ýyly bolup, täze bir müçäniň başlangyjydyr.   Müçe ýyllarynyň syçan ady bilen başlanmagy hakda halk arasynda şeýle bir rowaýat bar: Gadym zamanlarda haýwanlaryň arasynda:”Kim öňürti ýyly görse, şonuň ady ýyl atlarynyň b ...

Köpräk görkez

Sary hazan geldi meniň ülkäme, Çölleriň gujagy saraldy gitdi. Bulut oýnap çal reňkli asmanda, Goja daglaň başy garaldy gitdi. *** Hazan Hazar boýdan leşgerin çekdi, Tomus baýram edip kilimin kakdy, Gijeler uzalyp ummana ýetdi, Gündizler gysylyp ...

Köpräk görkez

- Aý terek! - Gün terek! - Bizden size kim gerek? - Saýrap duran dil gerek! - Dillerde haýsy gerek? - Güljahan gerek! ----------- “Körpeler üçin sanawaçlar” kitapçasyndan ...

Köpräk görkez

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Sabyr soňy – sap altyn. Sag sagynýança, däli ogluny iki öýerer. Sag ýatsa ýaman, syrkaw – gezse. Sebäpsiz çöp başy gymyldamaz. Söýenişen ýykylmaz. Suw akar – daş galar. Süýde siňe seretseň, gan görner ...

Köpräk görkez

Oguzlaryň siýasi birikmelerinde, ýokary häkimiýetlik ÝABGU lakaby bolan patyşahyň golunda bolupdyr. Ýabgu-da öz hyzmatkärleri bilen göçüp-gonup ýörüpdir.  Patyşahyň hökmürowanlygy GEŇEŞ bilen çäklendirilipdir. Onda urug-taýpa begleridir- hanlary ...

Köpräk görkez

22.Now.2019, Anna güni Türkmensahraň Kelala (Aýderwüş) şäheriniň  Magtymguly adyndaky hünär we medeniýet jemgiýetiniň 152-nji oturşygy türkmen edebiýatynyň hyjuwly işgäri ussat Atanazar Bärzine ýöritelenipdi.   Bu duşuşykda türkmen medeniýe ...

Köpräk görkez

  Türkmenler örän ir wagtlar oguz, uýgur, orhon, horezm ýaly ýazuwlardan azda-kände haýyrlanypdyrlar.   7-8 asyrlarda araplar Orta Asyýany basyp alýarlar. Şondan soň bu ýerde ýaşan halklara yslam dini we medeniýeti giň ýaýrap, öňki tür ...

Köpräk görkez

...

Köpräk görkez

1894-nji ýylda Mangyşlakda balykçy bir maşgalada dünýä inýär. 1921-nji ýylda Sowetleriň Krasnowodski gurultaýynda gaýybana Ijraiýe (Ýerine ýetiriji) Komitetiniň agzalygyna we 1922-nji ýylda, kommunistik partyýanyň hataryna girenden soň, şol komi ...

Köpräk görkez