Dezember 07, 2022

HAZAN

HAZAN

Sary hazan geldi meniň ülkäme,

Çölleriň gujagy saraldy gitdi.

Bulut oýnap çal reňkli asmanda,

Goja daglaň başy garaldy gitdi.

***

Hazan Hazar boýdan leşgerin çekdi,

Tomus baýram edip kilimin kakdy,

Gijeler uzalyp ummana ýetdi,

Gündizler gysylyp daraldy gitdi.

***

Gijeleri bardyr gursagy ýaşly,

Gündizleri bardyr sam-sary saçly,

Serwüleri bardyr zülpi kümüşli,

Entejik şemala yraldy gitdi.

***

Aý ýaňagyna altyn halka dakypdyr,

Sary köýnekli gyz seýle çykypdyr,

Baglarynda alma hem nar bişipdir,

Gujagyna goşa nar aldy-da gitdi.

***

Aýralyklaň sesi gelýär uzakdan,

Hanjar çekilip dur her gözenekden,

Ýar wepasyn soradym men ýaprakdan,

Diýdi, ýary menden zor aldy gitdi.

***

Hijranyň elinden saraldy ýaprak,

Gujak açyp ony çagyrdy toprak,

Hazanyň wepasyz söwdasyna bak,

Ýamanlar ýagşydan ar aldy gitdi.

***

Zaman geçip barýar kerwenni çekip,

Dost ýüzi ýat oldy arasyn açyp,

Ýar geler ýoluna gözlerim bakyp,

Iňriklere yntyzar oldy-da gitdi.

***

Dört pasylyň dördüsi-de geregim,

Adamlara ak bagtdyr dilegim,

Bardy bahar ýaly bir ýaş ýüregim,

Ony-da elimden ýar aldy gitdi.

***

Sawçy-1989

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.