Dezember 05, 2022

HALKARA ENE DIL GÜNÜNIŇ ŞANYNA

2000-nji milady ýyldan başlap, her ýylyň 21-nji February Unesco tarapyndan Halkara Enedil Güni hökmünde yglan edildi.

Unesco-nyň açyklamasyna görä, dünýäde gepleşilýän 6000 tüýsli diliň deň ýarysy aradan çykyp, hemişelik ýitip gitme howpundadyr.

Birleşen Milletler Guramasynyň terbiýe, ylym we medeniýet işlerine degişli bolan bu organizationyň aýdyşyna görä: „Dil gepleşik, düşünişme we aragatnaşyk serişdesi hökmünde, ynsanlara öňki nesillerden ýeten bahaly bir miras we olaryň medeni kimlikleriniň iň uly belligidir. Şeýle bolansaň bir diliň aradan gitmegi iňňän gymmatly medeni miraslaryň, goşgularyň, söz düzümleriň we hatda degişmeler-şorta sözleriň aradan çykyp, ýok bolmagyna sebäp bolýar.”

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.