Dezember 07, 2022

PARASATLY HÖKÜMDAR, RAZIÝE BEGÜM SOLTAN (1205-1240)

PARASATLY HÖKÜMDAR, RAZIÝE BEGÜM SOLTAN (1205-1240)

Türk we islam dünýäsinde ilkinji hökümdarlyk eden hanym, türk-türkmen gyzy Raziýe Begüm Soltan boldy. Delhi Soltanlygy 1206-njy ýylda guruldy we içki ýagdaýlary durnuksyz hem bolsa, 1526-njy ýyla çenli dowam etdi.  1232-nji ýylda Delhi soltany Şemsetdin Iltutmuş bütin Gündogary geň galdyryp, Raziýe...
Read more
NAKYLLAR – (E…-2)

NAKYLLAR – (E…-2)

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Edebiň ýagşysy – ulyny syla. Egri agaç ýarsgynyna gider. El eli ýuwar, iki el birigip – ýüzi. Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen. Eýesini sylasaň, itini urma. Eýesiz öýi jyn eýelär. Eken orar, okan biler. ——————- Ýarsmak: b...
Read more

NAKYLLAR – (Y…)

Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, imany ýok. Ylym akylyň ýarysy. Ynsap-da başyň belasy. Yşk başga, höwes başga.
Read more
ALAÝONTLY OGUZLAR (TÜRKMENLER)

ALAÝONTLY OGUZLAR (TÜRKMENLER)

XI asyr alymy Mahmyt Kaşgarly 22 (hakykatda 24) türkmen taýpasynyň 17-njisi hökmünde Ula-Ýondulug diýen taýpanyň adyny ilkinji gezek tutýar. Reşideddin (XIV asyr), türk alymy Ýazyjy-ogly (XV), Salar Baba Gulaly ogly (XVI), Abylgazy (XVII) ýaly alymlaryň işlerinde Alaýondly—adam ady, ýagny Oguz hanyň Dag...
Read more
GYNANÇLY HABAR

GYNANÇLY HABAR

Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz Jepbar Mähşidiň örän biwagt we duýdansyz aradan çykdy diýen habaryny gynanç bilen eşitdik. Jepbar aga Türkiýede arhytektur okuwyny gutaryp Swedene barandan soň, türkmen medeniýetiniň ugrunda ilkinjil...
Read more
EMIR ALYŞIR NOWAÝY

EMIR ALYŞIR NOWAÝY

(Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, suratçy, dilçi şeýle-de ylym we medeniýet işgäri.     Alyşir Nowaýy Owganystanyň Hyrat şäherinde eneden bolýar. Ol Timurly döwletiniň uly işgäri Kyýasetdin Kiçginäniň ogludyr. Alyşi...
Read more

IKI ÝERDE DOGLAN PYRAGY

Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňlenip bolmaz. Onda ýüzlerçe taryhçy, ýazyjy, şahyr, suratçy we ýene ş.m. uly adamlarymyzyň zähmeti bir ýere toplanypdyr. Elbetde, ensiklopediýanyň ýazylmagyndan esasy maksat sosýalistik sisteminiň kapitali...
Read more

Tapmaçalar (6)

Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa. Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda) Keýpi kök, şadyýan. Dik: “…” bolmasa, göwre läş.(nakyl), kelle. Oňurga süňküniň ujundaky egrije süňk. 3-  Seýrek gabat gelýän, bol däl, az.
Read more

ŞORTA SÖZ GÜLDÜRÝÄR WE GÖWÜN AÇÝAR

Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiçi göwrümli hekaýalara ŞORTA SÖZ diýilýär. Çeper dilde aýdylýan şorta sözler adamlary güldürýär we göwün açýar. Şorta söz aýtmak toý-tomaşanyň we oturyşma-turuşmalaryň bezegi bolup, gymmatly bir däp hökmün...
Read more
ILKINJI WE AÝGYTLY ÄDIM

ILKINJI WE AÝGYTLY ÄDIM

22-nji September (1-nji Mehr) Türkmensahrada hem mekdepleriň täzeden açylyp, täze okuw ýylynyň başlanýan günüdir.Şeýle bir günde, biz on müňlerçe şirin-şeker ogul-gyzlaryň ylym we bilim üçin göterýän aýgytly ädimlerini, ylaýta-da 6-7 ýaşyny dolduran zürýatlaryň mekdebe basýan ilkinji ädimlerini tüýs ýür...
Read more
GYNANÇLY HABAR

GYNANÇLY HABAR

Penşenbe güni (24. September) Türkmensahraň at gazanan bagşy we sazandary Rahym Hywalynyň aradan  çykdy diýen habaryny gynanç bilen eşitdik. Rahym Gereý (Hywaly) türkmen aýdym-sazynyň halypalyk derejesine ýetenleriň biridi. Biz bu agyr ýitgi zerarly bütin türkmen medeni toparlary bilen duýgudaşlyk...
Read more