Dezember 07, 2022

Guzudan yňramaza çenli

Guzudan yňramaza çenli

Guzudan yňramaza çenli

 

Türkmenlerde ylaýta-da gurbanlyk günlerinde köp gürrüňi geçýän goýnuň, dürli-dürli atlary bar. Örän bir inçelik bilen berlen bu atlar, onuň et-ýagynyň, süýdüniň, ýüňüniň, deri we baganasynyň biziň geçmişimizde-de has uly ähemiýete eýe bolandygyny görkezýär.

 

Körpe guzy =  entek emýän guzy, guzy bir aýlyk bolýança.

Tokar guzy  = enesinden aýrylan guzy, alty aýa çenli.

Tokly           = alty aýdan bir ýaşa çenli.

Işşek            = Bir ýaşyny dolduryp, iki ýaşyna giden goýun. (2 ýaşyň içinde)

Öweç           = Iki ýaşap, üç ýaşa giden goýun. (3 ýaşyň içinde)

Maň             = dört ýaşyndaky goýun.

Maňramaz   = bäş ýaşyndaky goýun.

Mälemez     = alty ýaşan goýun.

Yňramaz     = alty ýaşdan geçen goýun.

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.