Dezember 07, 2022

Gurbannazar Eziziň hatyrasyna

Gurbannazar Eziziň hatyrasyna

Gurbannazar Eziziň hatyrasyna

 

“El hünäri il gezermiş, aň hünäri Dünýäni!

Sen Watansyz hasap etme gonup-göçen durnany.”

 

Gurbannazar Ezizow XX asyr türkmen şahyrlarynyň iň beýikleriniň biridir.

Ol 1940-njy ýylyň Mart aýynda Aşgabat raýonynyň Büzmeýin obasynda dogulýar. 1959-njy ýylda orta mekdebi we 1964-nji ýylda Türkmen döwlet  uniwersitetiniň filologiýa fakultetiniň okuwyny tamamlaýar.

Şahyryň eserleri 1955-nji ýyldan çap bolup başlaýar.

Ol ilki Çagalar edebiýatynyň birleşen neşirýatynyň redaksionunda we 1965 den tä 1970-nji ýyla çenli «Edebiýat we sungat» gazetiniň şygriýet bölüminiň müdiri bolup işleýär.

Şahyr hakda türkmen wikipediýasynda şeýle setirler bar:

“Gurbannazar Ezizow 1975-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Turkmenbaşyda ýaş ýazyjy-şahyrlaryň bütinsoýuz duşuşyklary wagtynda Gazanjyk obasynyň ýanyndaky şossede tragiki ýagdaýda (sowet esgeri tarapyndan atylyp öldürilýär) aradan çykýar…”

 

“Serpaý” Şahyryň iň soňky goşgusydyr.

Söýüň meni siziň sadyk guluňyz,

Soňra menden size galar şeýle paý,

Men size bahasyz serpaý ederin —

Şalaryň elinden gelmejek serpaý.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.