Dezember 07, 2022

GAPYRGA SÖZÜNIŇ KÖKI

GAPYRGA SÖZÜNIŇ KÖKI

GAPYRGA SÖZÜNIŇ KÖKI

 

Türkmen Diliniň Düşündirişli Sözlügi: GAPYRGA [gapyrğa]  I, at. Oňurga süňki bilen döşi birleşdirýän insiz uzyn ýaý görnüşli süňkler.

 

Türkmen Diliniň Sözköki Sözlüginde bolsa bu hakda şeýle setirler bar:

Gapyrga – döş kapasasynyň daşyna aýlanyp, onuň içinde ýerleşen synalarymyza galkan bolýan we olary gorap saklaýan süňkleriň gapyrga diýen ady gapmak («gabsamak» , «örtmek») işliginiň gap köküne yr- we –ga goşulmagyndan hasyl bolupdyr. (edil oňurga sözündäki ýaly). Adyň manysy: «içki synalaryň daşynyň örtügi, galasy» .“

 

Dehkhoda we Moin (Moi:n) ýaly pars sözlüklerinde-de bellenişi ýaly, gapyrga sözi pars diline  قبرغه   (gäbräge ýa-da gäbroge) görnüşinde türk dilinden geçipdir.

Surat: GAPYRGA nagşy türkmen asmalygynda

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.