Dezember 05, 2022

Elleşdirme

Elleşdirme

 

Türkmen toýunyň iň gözel däpleriniň biri-de elleşdirmedir. Toýuň ilkinji güni, agşamara gelin bilen ýigidiň ellerini birinji gezek bir-birine gowşuryp, ýigit tarapdan bolan söze çeper we dilewar eneleriň ýa-da gelin-gyzlaryň biri iň gözel we çuňňur arzuwlardan düzülen çeper sözler we goşgular aýdýar. Ine şol sözlerden birnäçe mysal:

Alaja köýnek geýdirme,

Arpa çörek iýdirme,

Agyzla gapdyrma,

Toýnukla depdirme.

***

Çaýyr ýaly çyrmaşsyn,

Ýüpek ýaly igeşsin,

Al ýaňakdan öpüşsin,

Ala ýorgan depişsin.

***

Mudam gülüp gözlesin,

Şirin-şirin sözlesin.

Öýünde bal gaýnasyn,

Düýpde ogul oýnasyn.

***

Bu ýigit baba bolsun,

Gelin hem mama bolsun,

Bunlardan önüp-ösen,

Özi bir oba bolsun.

***

Ýaşaýyşda mes bolma,

Käsler bilen bäs bolma,

Saýla ýagşy, ýamany,

Her kim bilen dost bolma!

***

Öýken bolma, bagyr bol,

Gelinlerden agyr bol,

***

Daban bolma, aýa bol,

Il içinde maýa bol!

***

Akja şeker seçersiň,

Gamly göwnüň açarsyň,

Öz ýaryňy göreňde,

Kepder bolup uçarsyň.

***

Dakynýanyň asyk bolsun,

Duşmanlaryň basyk bolsun.

Zuleýhanyň bagtyndan,

Suleýmanyň tagtyndan.

***

Jemgiýeti üýşürdik,

Ak kejebe süýşürdik,

Aýyň on dördi güni,

Bir-birine gowşurdyk.

***

Gelni ýigide tabşyrdyk,

Ýigidi Allah tabşyrdyk.

*******

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.