Dezember 07, 2022

Taryh
 • TÜRKMEN ADYNYŇ GELIP ÇYKYŞY

  Türkmen adynyň gelip çykyşy häzirki wagtda bolşy ýaly, geçmişde hem alymlaryň ünsüni ep-eslije özüne çeki ...

  Türkmen adynyň gelip çykyşy häzirki wagtda bolşy ýaly, geçmişde hem alymlaryň ünsüni ep-eslije özüne çekipdir. Bu hakda irki alymlaryň arasynda iki pikir bolupdyr.   Bularyň birine görä TÜRKMEN s ...

  Read more
 • ABA SERDARYŇ GOZGALAŇY

  16-njy asyrda Etrek we Gürgen derýalarynyň aşak akymynda ekerançylyk we ýarym çarwaçylyk bilen meşgullaný ...

  16-njy asyrda Etrek we Gürgen derýalarynyň aşak akymynda ekerançylyk we ýarym çarwaçylyk bilen meşgullanýan türkmen (gökleň, okly, ýemreli we b.) taýpalary ýaşapdyrlar. Olaryň ykdysady-syýasy ýagdaýy ...

  Read more
 • Gadymy Jürjan şäheriniň harabasy demirgazyk Iranda türkmenleriň häzirki ýaşaýan Kümmet şäheriniň (1 km) g ...

  Gadymy Jürjan şäheriniň harabasy demirgazyk Iranda türkmenleriň häzirki ýaşaýan Kümmet şäheriniň (1 km) günbatarynda ýerleşýär. Jürjan irki hem orta asyrlarda möhüm söwda ýollarynyň üstünde ýerleşendi ...

  Read more
 • ALAMANÇYLYK WE TÜRKMENLER

  XIX asyryň taryhçylary türkmen halkyny bir bibaş, diňe alamançylyk bilen meşgul bolýan, tertip-düzgün bil ...

  XIX asyryň taryhçylary türkmen halkyny bir bibaş, diňe alamançylyk bilen meşgul bolýan, tertip-düzgün bilmeýän halk hökmünde suratlandyrýardylar. “Türkmen bar ýerde ýurt bolmaz, galaly ýerde gurt bolm ...

  Read more
 • 19-njy asyryň ikinji ýarymynda Russyýa Orta Asyýany eýelemek üçin öz basybalyjylykly hereketlerini başlad ...

  19-njy asyryň ikinji ýarymynda Russyýa Orta Asyýany eýelemek üçin öz basybalyjylykly hereketlerini başlady. Elbetde ol 18-nji asyryň başyndan bäri, bu ýerleri tanamak maksady bilen söwda ýollaryndan p ...

  Read more
 • OGUZ-TÜRKMENIŇ DÖWLET DOLANDYRYŞY

  Oguzlaryň siýasi birikmelerinde, ýokary häkimiýetlik ÝABGU lakaby bolan patyşahyň golunda bolupdyr. Ýabgu ...

  Oguzlaryň siýasi birikmelerinde, ýokary häkimiýetlik ÝABGU lakaby bolan patyşahyň golunda bolupdyr. Ýabgu-da öz hyzmatkärleri bilen göçüp-gonup ýörüpdir.  Patyşahyň hökmürowanlygy GEŇEŞ bilen çäklendi ...

  Read more
 • NEDIRBAÝ AÝTAKOW

  1894-nji ýylda Mangyşlakda balykçy bir maşgalada dünýä inýär. 1921-nji ýylda Sowetleriň Krasnowodski guru ...

  1894-nji ýylda Mangyşlakda balykçy bir maşgalada dünýä inýär. 1921-nji ýylda Sowetleriň Krasnowodski gurultaýynda gaýybana Ijraiýe (Ýerine ýetiriji) Komitetiniň agzalygyna we 1922-nji ýylda, kommunist ...

  Read more
 • MALAZGIRT SÖWEŞI

  Türkmenlere Anadolyň derwezelerini açan söweş 1040- njy ýylda Seljukly döwletiniň gurulmagyndan soň Mawer ...

  Türkmenlere Anadolyň derwezelerini açan söweş 1040- njy ýylda Seljukly döwletiniň gurulmagyndan soň Maweraunnähirden bölek-bölek göçüp gelýän türkmen obalarynyň Bizans serhetlerine ýerleşdirilmegi we ...

  Read more
 • DAŇDANAKAN SÖWEŞINIŇ ÄHEMIÝETI

  DAŇDANAKAN SÖWEŞINIŇ ÄHEMIÝETI Daňdanakan söweşi 1040-njy ýylyň 23-nji maýynda Daňdanakanda¹ (Daşrabatda) ...

  DAŇDANAKAN SÖWEŞINIŇ ÄHEMIÝETI Daňdanakan söweşi 1040-njy ýylyň 23-nji maýynda Daňdanakanda¹ (Daşrabatda) – Merw bilen Saragtyň aralygynda bolýar. Bu uruş beýik Seljuk türkmen döwleti bilen Gaznaly tü ...

  Read more
 • TÜRKMEN HALKYNYŇ UNUTMAJAK OGLY

  TÜRKMEN HALKYNYŇ UNUTMAJAK OGLY Gaýgysyz Atabaýew, Türkmenistanyň ilkinji hökümet başlygy. Gaýgysyz Ataba ...

  TÜRKMEN HALKYNYŇ UNUTMAJAK OGLY Gaýgysyz Atabaýew, Türkmenistanyň ilkinji hökümet başlygy. Gaýgysyz Atabaýew1887-nji ýylyň oktýabr aýynda Tejeniň Mäne obasynda Täçgök serdaryň maşgalasynda dünýä inýär ...

  Read more