Dezember 07, 2022

Nakyllar
 • NAKYLLAR – (E…-2)

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Edebiň ýagşysy – ulyny syla. Egri agaç ýarsgynyna gider. El ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Edebiň ýagşysy – ulyny syla. Egri agaç ýarsgynyna gider. El eli ýuwar, iki el birigip – ýüzi. Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen. Eýesini sylasaň, itini ur ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Y ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, imany ýok. Ylym akylyň ýarysy. Ynsap-da başyň belasy. Yşk başga, höwes başga. ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Şaly suwsuz bolmaz, palaw – bugsuz. Şerabyň azy däri, köpi – ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Şaly suwsuz bolmaz, palaw – bugsuz. Şerabyň azy däri, köpi – öt. Şeýtanyň azdyrany özüniňki. Şägirt ussatdan ozdurmasa, kär ýiter. Şiriň şirligi – dişi bil ...

  Read more
 • NAKYLLAR – (N…)

  NAKYLLAR – (N…) Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:   Nadan dostdan dana duşman ýagşydyr. N ...

  NAKYLLAR – (N…) Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:   Nadan dostdan dana duşman ýagşydyr. Nadan sözledikçe halyn bildirer. Namart aş üstünde, mert iş üstünde. Nanyny aýan aşa ýeter, donu ...

  Read more
 • NAKYLLAR – (M…) Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Men-menlik, melgunyň işidir. Meňki bitsin, s ...

  NAKYLLAR – (M…) Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Men-menlik, melgunyň işidir. Meňki bitsin, seňki ýitsin. Merde ýalbarsaň–peseler, namarda ýalbarsaň– eseler. Mert özünden görer, namart ýol ...

  Read more
 • Nakyllar   -(L...)

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar   -(L...)   Lalyň diline enesi düşer. Leglegiň ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar   -(L...)   Lalyň diline enesi düşer. Leglegiň gideni görünmez, geleni görner.   Suratda: Togrul göli Togrul, aw guşuň ady ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar-(K...)

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar   -(K...)     Ker bilen hylwat kylma. Kim ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar   -(K...)     Ker bilen hylwat kylma. Kimse dile düşer, kimse üm bilen. Kiri kir açar, kinäni söz. Kişi alasy içinde, ýylky alasy daşynd ...

  Read more
 • Nakyllar  -(J...)

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar   -(J...)   Jany saga, günde toý. Jaýyn tapsa, ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar   -(J...)   Jany saga, günde toý. Jaýyn tapsa, garynja-da pis duşman. Jemagatyň kör bolsa, bir gözüňi ýum. Jomart berer, namart gysganar. Jög ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar-I

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - I Içmeklini ursaň, ýalaňaç gorkar. Iki diňle, bir ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - I Içmeklini ursaň, ýalaňaç gorkar. Iki diňle, bir sözle. Iki goçuň kellesi bir gazanda gaýnamaz. Il oňlasa, atyňy soý. Işanlara barsaň, iş bar. ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar-H

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - H   Hasaply dost uzaga gider. Hatarda ner bo ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - H   Hasaply dost uzaga gider. Hatarda ner bolsa, ýük ýerde galmaz. Hem daýymlara barýaryn, hem taýyma baş öwredýärin. Her kim öz ekenini or ...

  Read more