Dezember 05, 2022

Magtymguly Pyragy
 • TÜRKMEN KULTUR OJAGYNYŇ GUTLAGY

  TÜRKMEN KULTUR OJAGYNYŇ GUTLAGY Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň mynasybetine. Okan: Kultur ojagynyň m ...

  TÜRKMEN KULTUR OJAGYNYŇ GUTLAGY Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň mynasybetine. Okan: Kultur ojagynyň müdiri Suwhan Gylyçtagan Köln, 11. Maý. 2019 ...

  Read more
 • Türkmen Kultur Ojagynyň gutlagy- Maý 2019

  „ SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ “ Hormatly ildeşler, Gadyrdan dostlar, 18-nji asyr türkmen nusgawy ede ...

  „ SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ “ Hormatly ildeşler, Gadyrdan dostlar, 18-nji asyr türkmen nusgawy edebiýatynyň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň ýyldönümini Türkmen Kultur Ojagyny ...

  Read more
 • Magtymguly atamyzyň dabarasy hakda bildiriş

  „MAGTYMGULY, KÖŇLE GAÝGY GETIRME, BU BIR IŞ WAGTYDYR, ÖZÜŇ ÝITIRME.”   Hormatly ildeşler, Gadyrdan d ...

  „MAGTYMGULY, KÖŇLE GAÝGY GETIRME, BU BIR IŞ WAGTYDYR, ÖZÜŇ ÝITIRME.”   Hormatly ildeşler, Gadyrdan dostlar, türkmen nusgawy edebiýatynyň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň şanyna ...

  Read more
 • Gam dumany basyp garyp köňlümni, Göz ýaşyn saklamaý, döküp baradyr; Kimdir rehm eýleýip soran halymny? Bo ...

  Gam dumany basyp garyp köňlümni, Göz ýaşyn saklamaý, döküp baradyr; Kimdir rehm eýleýip soran halymny? Bozuk köňlüm erkin ýykyp baradyr... *** Gerçe ot ýaksalar aşyk ýagyndan, Ölüm asan erer dost pyra ...

  Read more
 • Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagyndan, Ne beladyr, kimse çeker bu derdi? Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan, ...

  Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagyndan, Ne beladyr, kimse çeker bu derdi? Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan, Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi. *** Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar, Yşka düşse, guşlar e ...

  Read more
 • Tapmaz sen   Niçe işi akyl bilen jem etseň, Pelek çaşyr bir gün hasap tapmaz sen. Bu jan saglygynda ...

  Tapmaz sen   Niçe işi akyl bilen jem etseň, Pelek çaşyr bir gün hasap tapmaz sen. Bu jan saglygynda haýyr gazangyl, Ýer astyna girseň, sowap tapmaz sen. *** Munda ne iş etseň, onda garawly, Sen h ...

  Read more
 •     Sil biläni   Belent daglaryň başynda, Bulut oýnar sil biläni. Goç ýigide toýdur-baýram ...

      Sil biläni   Belent daglaryň başynda, Bulut oýnar sil biläni. Goç ýigide toýdur-baýram, Her iş gelse il biläni. *** Dil bilenler güň bolupdyr, Altyn, kümüş zeň bolupdyr, Peşe kaçan ...

  Read more
 • Islärin Kerem etseň, kadyr alla, Dünýälikde at islärin. Talygym¹ ukuda galmyş, Bir açylgan bagt islärin. ...

  Islärin Kerem etseň, kadyr alla, Dünýälikde at islärin. Talygym¹ ukuda galmyş, Bir açylgan bagt islärin. *** Ýoksullyk bir ýaman ýoldur, Pakyr menem, golum galdyr, Halal ryzk, bir kesp bildir, Kimýa² ...

  Read more
 • (Birýana) Boldum imdi Yşk ataşyna düşdüm, perwana boldum imdi, Şowkuň közüne köýdüm, birýana¹ boldum imdi ...

  (Birýana) Boldum imdi Yşk ataşyna düşdüm, perwana boldum imdi, Şowkuň közüne köýdüm, birýana¹ boldum imdi. Jismim kebaba döndi, girýana boldum imdi, Genç isteýenler gelsin, weýrana boldum imdi, Aýryld ...

  Read more
 • Bilmezmiň   Galam alyp, namany¹ gönderdigim bilmezmiň? Efsun² urup, hüthütni inderdigim bilmezmiň? A ...

  Bilmezmiň   Galam alyp, namany¹ gönderdigim bilmezmiň? Efsun² urup, hüthütni inderdigim bilmezmiň? Arş üstüne galdyryp, mündürdigim bilmezmiň? Tört gije, üç gün aglap, diňdirdigim bilmezmiň? Eşek ...

  Read more