Kultur ojagy
 • ARAZA BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!   Bütin bir aý çeken zähmetleriňiz, tutan arazalaryňyz we kylan ybada ...

  ARAZA BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!   Bütin bir aý çeken zähmetleriňiz, tutan arazalaryňyz we kylan ybadatlaryňyz kabul bolsun! Päk ýürek bilen eden dogalaryňyz we arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Baýram aý ...

  Read more
 • GADAK, GADAGAN we GAÝGY sözleri bir kökdendir.   GADAK, gadalmak – Türki dillerde 409,5 gramlyk agyr ...

  GADAK, GADAGAN we GAÝGY sözleri bir kökdendir.   GADAK, gadalmak – Türki dillerde 409,5 gramlyk agyrlyk ölçegini bildirýän gadak sözi «çüý» manysyndaky gadak sözünden emele gelipdir. Geçmişde ýok ...

  Read more
 • DÖRT MATALDAN BIR TAPMAÇA Bu tapmaçada bir söz aralýar. Ony tapmak üçin ilki aşakdaky dört mataly çözüp, ...

  DÖRT MATALDAN BIR TAPMAÇA Bu tapmaçada bir söz aralýar. Ony tapmak üçin ilki aşakdaky dört mataly çözüp, tapylan sözleriň başky harpyny tertip bilen yzly-yzyna düzmekden 4 harpdan ybarat bolan täze bi ...

  Read more
 • DABARAMYZYŇ AGŞAMLYK SAÇAGYNDA

  DABARAMYZYŇ AGŞAMLYK SAÇAGYNDA Pyragy atamyzyň doglan gününiň baýramçylygynyň agşamlyk saçagynda goýlan t ...

  DABARAMYZYŇ AGŞAMLYK SAÇAGYNDA Pyragy atamyzyň doglan gününiň baýramçylygynyň agşamlyk saçagynda goýlan türkmeniň geň we dürli iýmitleriniň koky bütin salony we giň töweregini gurşap alypdy. Köln, 11. ...

  Read more
 • Ussat Hekim Bahrami- PYRAGYNY GUTLAP

  PYRAGYNY GUTLAP Bu ýyl beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň dabarasyna türkmeniň uly alymlar- we  hü ...

  PYRAGYNY GUTLAP Bu ýyl beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň dabarasyna türkmeniň uly alymlar- we  hünärmenleriniň goşan goşandy bizi has buýsandyrdy. Şolaryň biri-de Türkmensahraň teater ugrunyň ...

  Read more
 • „ESEN“ we „SÖÝÜN“ araplardan alnan atlarmy?

  „ESEN“ we „SÖÝÜN“ araplardan alnan atlarmy?   Türkmen alymy Soltanşa Ataniýazowyň “Adyň name?” diýen ...

  „ESEN“ we „SÖÝÜN“ araplardan alnan atlarmy?   Türkmen alymy Soltanşa Ataniýazowyň “Adyň name?” diýen kitabynda, türkmen atlary düşündirip ýazan sözlüginde şeýle setirler bar: Esen- Hasan, ýagny o ...

  Read more
 • TÜRKMENSAHRA ALADALY GÜNLERDE

  TÜRKMENSAHRA ALADALY GÜNLERDE   Gelýän habarlara görä Türkmensahra gaty we agyr günleri başdan geçir ...

  TÜRKMENSAHRA ALADALY GÜNLERDE   Gelýän habarlara görä Türkmensahra gaty we agyr günleri başdan geçirýär. Ençeme günläp örän güýçli we dartgynly ýagynyň yzy kesilmän ýagmagy, şeýle-de ýokarda bola ...

  Read more
 • JI:Ġ ZÄDÄN ( جیغ زدن )  = ÇYK UR > ÇYGYR

  JI:Ġ ZÄDÄN ( جیغ زدن )  = ÇYK UR > ÇYGYR            Bu deňlemäni türkmen alym, linguist we türkol ...

  JI:Ġ ZÄDÄN ( جیغ زدن )  = ÇYK UR > ÇYGYR            Bu deňlemäni türkmen alym, linguist we türkolog professor Ýusup Azmun “Söz kökümiz – öz kökümiz” atly kitabynyň altynjy bölüminde ýazyp, “bu ...

  Read more
 • «HANYM» SÖZÜNIŇ KÖKI

  «HANYM» SÖZÜNIŇ KÖKI   Hanym [ ha:nym] – Türki dillerde belent derejeli, baý aýallara ýüzlenilende u ...

  «HANYM» SÖZÜNIŇ KÖKI   Hanym [ ha:nym] – Türki dillerde belent derejeli, baý aýallara ýüzlenilende ulanylýan «hanym» we seýrek begim sözleri han, beg sözlerinden hem-de –ym/ –im goşulmasyndan dur ...

  Read more
 • ENE DILIMIZDE « TIRKEŞ SÖZLER » Mysal: ene-ata, soraşa-soraşa, uly-kiçi, bölek-büçek, paty-puty. Iki sözü ...

  ENE DILIMIZDE « TIRKEŞ SÖZLER » Mysal: ene-ata, soraşa-soraşa, uly-kiçi, bölek-büçek, paty-puty. Iki sözüň ýa bölegiň yzly-yzyna tirkeşip gelip täze bir many aňladýan sözlere TIRKEŞ SÖZLER diýilýär. Ý ...

  Read more