Juni 30, 2022

Kultur ojagy
 • GURBAN BAÝRAMYNYŇ BEGENJI BILEN

  Gadyrdan dostlar, Türkmen Kultur Ojagy görkana Gurban baýramyny Köln şäherinde maşgalalar duşuşygyny gurm ...

  Gadyrdan dostlar, Türkmen Kultur Ojagy görkana Gurban baýramyny Köln şäherinde maşgalalar duşuşygyny gurmak bilen belleýär.   Gözel tebigatyň goýnunda geçiriljek bu duşuşyga Sizi bütin maşgalaňyz ...

  Read more
 • Tapmaçalar 4

  ...

 • ENE DILIMIZDE  “DÜŞÜM”

  Sözlemiň pikir aňlatmagy üçin sözlem agzalarynyň özara baglanyşmagy gereklidir. Sözlemde sözleriň şeýle b ...

  Sözlemiň pikir aňlatmagy üçin sözlem agzalarynyň özara baglanyşmagy gereklidir. Sözlemde sözleriň şeýle baglanyşygyny düşüm goşulmalary ýerine ýetirýärler. Türk dilleriň köpüsinde bolşy ýaly, türkmen ...

  Read more
 • BYÇGY SÖZÜNIŇ KÖKI

  Byçgy  –  Agaç,  demir   kesiji   guralyň   byçgy  diýen  ady  «kes-» manysyndaky byç (biç, pyç) sözünden ...

  Byçgy  –  Agaç,  demir   kesiji   guralyň   byçgy  diýen  ady  «kes-» manysyndaky byç (biç, pyç) sözünden we at ýasaýjy -gy goşulmasyndan durýar. Byç/biç/pyç köki pyçak, biçmek sözlerinde-de duş gelýä ...

  Read more
 • ÖS SAÇYM, ÖS !

    Ös saçym, ös! Ösmeseň bes! Atyma duşak, Bilime guşak. ----------- “Körpeler üçin sanawaçlar” kitap ...

    Ös saçym, ös! Ösmeseň bes! Atyma duşak, Bilime guşak. ----------- “Körpeler üçin sanawaçlar” kitapçasyndan ...

  Read more
 • "BAŞY DARAK, GUÝRUGY ORAK." Matallarymyzdan ...

  "BAŞY DARAK, GUÝRUGY ORAK." Matallarymyzdan ...

  Read more
 • EL BARMAKLARYNYŇ TÜRKMEN ATLARY

  ...

 • Elleşdirme

    Türkmen toýunyň iň gözel däpleriniň biri-de elleşdirmedir. Toýuň ilkinji güni, agşamara gelin bilen ýig ...

    Türkmen toýunyň iň gözel däpleriniň biri-de elleşdirmedir. Toýuň ilkinji güni, agşamara gelin bilen ýigidiň ellerini birinji gezek bir-birine gowşuryp, ýigit tarapdan bolan söze çeper we dilewar ene ...

  Read more
 • Towşan – Gadymy türki dillerde bu haýwanyň ady towusgan/ tawyşkan bolup, ol «towsagan», «bökegen» diýen m ...

  Towşan – Gadymy türki dillerde bu haýwanyň ady towusgan/ tawyşkan bolup, ol «towsagan», «bökegen» diýen manyda ýüze çykypdyr.   Türkmen Diliniň Sözköki Sözlügi ...

  Read more
 • ÝARYGIJÄŇ GÜNEŞI

  Ýyl içinde 21-nji Juni ýer şarynyň demirgazyk ýarymynda gündiziň iň uzyn bolýan günüdir. Bu gije demirgaz ...

  Ýyl içinde 21-nji Juni ýer şarynyň demirgazyk ýarymynda gündiziň iň uzyn bolýan günüdir. Bu gije demirgazyk Polar Aýlawynda gün batmaýar we ýarygije bilen güneş saçyp durýar. Ýeri gelende aýtsak demir ...

  Read more