Januar 21, 2022

Kultur ojagy
 • ENE DILIMIZDE  “DÜŞÜM”

  Sözlemiň pikir aňlatmagy üçin sözlem agzalarynyň özara baglanyşmagy gereklidir. Sözlemde sözleriň şeýle b ...

  Sözlemiň pikir aňlatmagy üçin sözlem agzalarynyň özara baglanyşmagy gereklidir. Sözlemde sözleriň şeýle baglanyşygyny düşüm goşulmalary ýerine ýetirýärler. Türk dilleriň köpüsinde bolşy ýaly, türkmen ...

  Read more
 • BYÇGY SÖZÜNIŇ KÖKI

  Byçgy  –  Agaç,  demir   kesiji   guralyň   byçgy  diýen  ady  «kes-» manysyndaky byç (biç, pyç) sözünden ...

  Byçgy  –  Agaç,  demir   kesiji   guralyň   byçgy  diýen  ady  «kes-» manysyndaky byç (biç, pyç) sözünden we at ýasaýjy -gy goşulmasyndan durýar. Byç/biç/pyç köki pyçak, biçmek sözlerinde-de duş gelýä ...

  Read more
 • ÖS SAÇYM, ÖS !

    Ös saçym, ös! Ösmeseň bes! Atyma duşak, Bilime guşak. ----------- “Körpeler üçin sanawaçlar” kitap ...

    Ös saçym, ös! Ösmeseň bes! Atyma duşak, Bilime guşak. ----------- “Körpeler üçin sanawaçlar” kitapçasyndan ...

  Read more
 • "BAŞY DARAK, GUÝRUGY ORAK." Matallarymyzdan ...

  "BAŞY DARAK, GUÝRUGY ORAK." Matallarymyzdan ...

  Read more
 • EL BARMAKLARYNYŇ TÜRKMEN ATLARY

  ...

 • Elleşdirme

    Türkmen toýunyň iň gözel däpleriniň biri-de elleşdirmedir. Toýuň ilkinji güni, agşamara gelin bilen ýig ...

    Türkmen toýunyň iň gözel däpleriniň biri-de elleşdirmedir. Toýuň ilkinji güni, agşamara gelin bilen ýigidiň ellerini birinji gezek bir-birine gowşuryp, ýigit tarapdan bolan söze çeper we dilewar ene ...

  Read more
 • Towşan – Gadymy türki dillerde bu haýwanyň ady towusgan/ tawyşkan bolup, ol «towsagan», «bökegen» diýen m ...

  Towşan – Gadymy türki dillerde bu haýwanyň ady towusgan/ tawyşkan bolup, ol «towsagan», «bökegen» diýen manyda ýüze çykypdyr.   Türkmen Diliniň Sözköki Sözlügi ...

  Read more
 • ÝARYGIJÄŇ GÜNEŞI

  Ýyl içinde 21-nji Juni ýer şarynyň demirgazyk ýarymynda gündiziň iň uzyn bolýan günüdir. Bu gije demirgaz ...

  Ýyl içinde 21-nji Juni ýer şarynyň demirgazyk ýarymynda gündiziň iň uzyn bolýan günüdir. Bu gije demirgazyk Polar Aýlawynda gün batmaýar we ýarygije bilen güneş saçyp durýar. Ýeri gelende aýtsak demir ...

  Read more
 • IŇ KÖP ÝAZYLÝAN HARPLAR

  IŇ KÖP ÝAZYLÝAN HARPLAR Ýazuwda türkmen harplarynyň haýsylary iň köp gabat gelýar? Şeýle bir soragyň joga ...

  IŇ KÖP ÝAZYLÝAN HARPLAR Ýazuwda türkmen harplarynyň haýsylary iň köp gabat gelýar? Şeýle bir soragyň jogabyny tapmak üçin biz bäş (5) sany ady belli türkmen kitaplarynyň her birinden bäş ýüz (500) har ...

  Read more
 • ÝOKARDA ÜLKER, TELPEGIN SILKER

  ÝOKARDA ÜLKER, TELPEGIN SILKER   Ülker, pytraň bir görnüşde Boga (Öküz) toparynda ýerleşen ýyldyz to ...

  ÝOKARDA ÜLKER, TELPEGIN SILKER   Ülker, pytraň bir görnüşde Boga (Öküz) toparynda ýerleşen ýyldyz toplumydyr. Ol Juli aýynyň başyndan Apriliň aýagyna çenli demirgazyk tarapda görünýär.   Ülk ...

  Read more