Juni 30, 2022

Kultur ojagy
 • ...

 • Kultur Ojagynyň gurulan gününiň şanyna

  Gadyrly dostlar, gadyrdan ildeşler,   2-nji Nowember 1996 Türkmen Kultur Ojagynyň gurulan günüdir. Ş ...

  Gadyrly dostlar, gadyrdan ildeşler,   2-nji Nowember 1996 Türkmen Kultur Ojagynyň gurulan günüdir. Şu esasda biz bu ýyl medeni ojagymyzyň gurulan gününiň 23-nji ýyl dönümini uludan uly we bu şanl ...

  Read more
 • Tüýdük- Türkmen saz gurallarynyň bir görnüşi. Ol iki hili bolýar.   GARGY TÜÝDÜK- Gargy tüýdük suwy ...

  Tüýdük- Türkmen saz gurallarynyň bir görnüşi. Ol iki hili bolýar.   GARGY TÜÝDÜK- Gargy tüýdük suwy çekilen derýalaryň, ýaplaryň boýlarynda bitýän gargydan edilýär. Ol köplenç 7 bogunly gargydan ...

  Read more
 • NAZMUHAMMET PAKGANY ÝATLAP

  On ýedi ýyl mundan öň, şeýle günlerde türkmeniň şahyr, ýazyjy we žurnalist ogly Nazmuhammet Pakga 43 ýaşy ...

  On ýedi ýyl mundan öň, şeýle günlerde türkmeniň şahyr, ýazyjy we žurnalist ogly Nazmuhammet Pakga 43 ýaşynda aradan çykdy. Ýöne ol hakykatda şeýle bolmadyk ýaly. Nazyň güler ýüzi, çeken zähmetleri we ...

  Read more
 • BIZIŇ ÝEDIGENLERIMIZ

  Uly Ýedigen we Kiçi Ýedigen asmanyň demirgazyk tarapynda ýerleşen iki sany ýyldyzlar toparynyň adydyr. Bu ...

  Uly Ýedigen we Kiçi Ýedigen asmanyň demirgazyk tarapynda ýerleşen iki sany ýyldyzlar toparynyň adydyr. Bu iki toparyň her biri 7 ýyldyzdan ybarat bolýar. Kiçi Ýedigeniň yzyna tirkelen üç ýyldyzyň iň s ...

  Read more
 • TÜMEN sözüniň geçmişi

  Tümen ilki başda türk sözi bolup, ol «örän köp» diýen manyda ulanylypdyr. Soň-soňlar ol mongollara geçipd ...

  Tümen ilki başda türk sözi bolup, ol «örän köp» diýen manyda ulanylypdyr. Soň-soňlar ol mongollara geçipdir we «on müň» diýen manyny aňladypdyr. Harby dilde tümen on müň esgerden düzülen goşuny aňlady ...

  Read more
 • Bir guş tutdum, Jany ýok, Ganaty bar, gany ýok. Matallarymyzdan ...

  Bir guş tutdum, Jany ýok, Ganaty bar, gany ýok. Matallarymyzdan ...

  Read more
 • Ilkinji köptaraply türkşinas (1029 /38- 1083) ýerligi oguzlardan bolup Kaşgarda önüp-ösüpdir. Selçuklar B ...

  Ilkinji köptaraply türkşinas (1029 /38- 1083) ýerligi oguzlardan bolup Kaşgarda önüp-ösüpdir. Selçuklar Bagdady eýeländen (1055) soňra bu şähere gelip, galan ömrüni bu ýerde geçiripdir. Ol Diwan-e Lug ...

  Read more
 • GURBAN BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

  Şowhunly we mübärek Gurban baýramynda her günüňiz şatlykly, görme-görüşli, dostlukly we agzybirlikli bols ...

  Şowhunly we mübärek Gurban baýramynda her günüňiz şatlykly, görme-görüşli, dostlukly we agzybirlikli bolsun! Türkmen Kultur Ojagy Köln, 11.08.2019 ...

  Read more
 • AT  DAKMAK  DÄPLERIMIZDEN

    -Dogluş tertibi bilen baglanyşykly atlar: Geçmişde türkmenler ilkinji bäbege Ak, Aý bilen başlanýa ...

    -Dogluş tertibi bilen baglanyşykly atlar: Geçmişde türkmenler ilkinji bäbege Ak, Aý bilen başlanýan atlar dakypdyrlar. Aköýli (Agöýli), Aksoltan, Aýsoltan. Ikinji bäbege Taýli, üçünjä Tagan, dö ...

  Read more