Januar 21, 2022

Kultur ojagy
 • PYRAGYNY GUTLAP

  ...

 • TÜRKMEN HATYNDA ÇEKIMLI HARPLARYŇ ORNY

  Türkmen latyn elipbiýi 21 çekimsiz we 9 çekimli, bary 30 harpdan ybaratdyr. Diýmek onuň ýüzde ýetmişi (70 ...

  Türkmen latyn elipbiýi 21 çekimsiz we 9 çekimli, bary 30 harpdan ybaratdyr. Diýmek onuň ýüzde ýetmişi (70%) çekimsiz we ýüzde otuzy (30%) çekimli harplardan durýar. Eýsem bu harplaryň türkmen ýazuwynd ...

  Read more
 • TÜRKMEN GYZ ADY “LAÇYN”

  Her bir oguz taýpasynyň ýörite özüne degişli tagmasy bolşy ýaly, guş belgisi hem bolupdyr. Şeýlelik bilen ...

  Her bir oguz taýpasynyň ýörite özüne degişli tagmasy bolşy ýaly, guş belgisi hem bolupdyr. Şeýlelik bilen Oguz hanyň uly ogly Gün handan döräp gaýdan: Gaýy, Baýat, Aköýli we Garaöýli taýpalarynyň guş ...

  Read more
 • 2020-nji ýyl “syçan” ýyly bolup, täze bir müçäniň başlangyjydyr.   Müçe ýyllarynyň syçan ady bilen b ...

  2020-nji ýyl “syçan” ýyly bolup, täze bir müçäniň başlangyjydyr.   Müçe ýyllarynyň syçan ady bilen başlanmagy hakda halk arasynda şeýle bir rowaýat bar: Gadym zamanlarda haýwanlaryň arasynda:”Kim ...

  Read more
 • - Aý terek! - Gün terek! - Bizden size kim gerek? - Saýrap duran dil gerek! - Dillerde haýsy gerek? - Gül ...

  - Aý terek! - Gün terek! - Bizden size kim gerek? - Saýrap duran dil gerek! - Dillerde haýsy gerek? - Güljahan gerek! ----------- “Körpeler üçin sanawaçlar” kitapçasyndan ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Sabyr soňy – sap altyn. Sag sagynýança, däli ogluny iki öýer ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Sabyr soňy – sap altyn. Sag sagynýança, däli ogluny iki öýerer. Sag ýatsa ýaman, syrkaw – gezse. Sebäpsiz çöp başy gymyldamaz. Söýenişen ýykylmaz. Suw akar ...

  Read more
 • “EDEBIŇ ÝAGŞYSY – ULYNY SYLA”

  22.Now.2019, Anna güni Türkmensahraň Kelala (Aýderwüş) şäheriniň  Magtymguly adyndaky hünär we medeniýet ...

  22.Now.2019, Anna güni Türkmensahraň Kelala (Aýderwüş) şäheriniň  Magtymguly adyndaky hünär we medeniýet jemgiýetiniň 152-nji oturşygy türkmen edebiýatynyň hyjuwly işgäri ussat Atanazar Bärzine ýörite ...

  Read more
 • TÜRKMEN ELIPBIÝI

    Türkmenler örän ir wagtlar oguz, uýgur, orhon, horezm ýaly ýazuwlardan azda-kände haýyrlanypdyrlar ...

    Türkmenler örän ir wagtlar oguz, uýgur, orhon, horezm ýaly ýazuwlardan azda-kände haýyrlanypdyrlar.   7-8 asyrlarda araplar Orta Asyýany basyp alýarlar. Şondan soň bu ýerde ýaşan halklara ...

  Read more
 • ...

 • Kultur Ojagynyň gurulan gününiň şanyna

  Gadyrly dostlar, gadyrdan ildeşler,   2-nji Nowember 1996 Türkmen Kultur Ojagynyň gurulan günüdir. Ş ...

  Gadyrly dostlar, gadyrdan ildeşler,   2-nji Nowember 1996 Türkmen Kultur Ojagynyň gurulan günüdir. Şu esasda biz bu ýyl medeni ojagymyzyň gurulan gününiň 23-nji ýyl dönümini uludan uly we bu şanl ...

  Read more