Juni 30, 2022

Kultur ojagy
 • Daýhan, Ýer başyndan dolanyp geldi. Geldi-de ellerin ýuwdy, Aýaklaryn ýuwdy. Onsoň, Topragyň üstünde, Nam ...

  Daýhan, Ýer başyndan dolanyp geldi. Geldi-de ellerin ýuwdy, Aýaklaryn ýuwdy. Onsoň, Topragyň üstünde, Namaza durdy. -------------------- Goşgy: Annamuhammet Sada Surat: Aýhan Hajyýew- 1962 ...

  Read more
 • DUÝGUDAŞLYK

  Türkmen medeniýetini gorap saklamak ugrunda ömür boýy zähmet çeken, Türkmensahraň galjaň ogly Aýdy Gurban ...

  Türkmen medeniýetini gorap saklamak ugrunda ömür boýy zähmet çeken, Türkmensahraň galjaň ogly Aýdy Gurban Wekiliniň aradan çykan habaryny  gynanç bilen eşitdik.   Ýazyjy we şahyr Aýdynyň tür ...

  Read more
 • PYRAGYNY GUTLAP

  ...

 • TÜRKMEN HATYNDA ÇEKIMLI HARPLARYŇ ORNY

  Türkmen latyn elipbiýi 21 çekimsiz we 9 çekimli, bary 30 harpdan ybaratdyr. Diýmek onuň ýüzde ýetmişi (70 ...

  Türkmen latyn elipbiýi 21 çekimsiz we 9 çekimli, bary 30 harpdan ybaratdyr. Diýmek onuň ýüzde ýetmişi (70%) çekimsiz we ýüzde otuzy (30%) çekimli harplardan durýar. Eýsem bu harplaryň türkmen ýazuwynd ...

  Read more
 • TÜRKMEN GYZ ADY “LAÇYN”

  Her bir oguz taýpasynyň ýörite özüne degişli tagmasy bolşy ýaly, guş belgisi hem bolupdyr. Şeýlelik bilen ...

  Her bir oguz taýpasynyň ýörite özüne degişli tagmasy bolşy ýaly, guş belgisi hem bolupdyr. Şeýlelik bilen Oguz hanyň uly ogly Gün handan döräp gaýdan: Gaýy, Baýat, Aköýli we Garaöýli taýpalarynyň guş ...

  Read more
 • 2020-nji ýyl “syçan” ýyly bolup, täze bir müçäniň başlangyjydyr.   Müçe ýyllarynyň syçan ady bilen b ...

  2020-nji ýyl “syçan” ýyly bolup, täze bir müçäniň başlangyjydyr.   Müçe ýyllarynyň syçan ady bilen başlanmagy hakda halk arasynda şeýle bir rowaýat bar: Gadym zamanlarda haýwanlaryň arasynda:”Kim ...

  Read more
 • - Aý terek! - Gün terek! - Bizden size kim gerek? - Saýrap duran dil gerek! - Dillerde haýsy gerek? - Gül ...

  - Aý terek! - Gün terek! - Bizden size kim gerek? - Saýrap duran dil gerek! - Dillerde haýsy gerek? - Güljahan gerek! ----------- “Körpeler üçin sanawaçlar” kitapçasyndan ...

  Read more
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Sabyr soňy – sap altyn. Sag sagynýança, däli ogluny iki öýer ...

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Sabyr soňy – sap altyn. Sag sagynýança, däli ogluny iki öýerer. Sag ýatsa ýaman, syrkaw – gezse. Sebäpsiz çöp başy gymyldamaz. Söýenişen ýykylmaz. Suw akar ...

  Read more
 • “EDEBIŇ ÝAGŞYSY – ULYNY SYLA”

  22.Now.2019, Anna güni Türkmensahraň Kelala (Aýderwüş) şäheriniň  Magtymguly adyndaky hünär we medeniýet ...

  22.Now.2019, Anna güni Türkmensahraň Kelala (Aýderwüş) şäheriniň  Magtymguly adyndaky hünär we medeniýet jemgiýetiniň 152-nji oturşygy türkmen edebiýatynyň hyjuwly işgäri ussat Atanazar Bärzine ýörite ...

  Read more
 • TÜRKMEN ELIPBIÝI

    Türkmenler örän ir wagtlar oguz, uýgur, orhon, horezm ýaly ýazuwlardan azda-kände haýyrlanypdyrlar ...

    Türkmenler örän ir wagtlar oguz, uýgur, orhon, horezm ýaly ýazuwlardan azda-kände haýyrlanypdyrlar.   7-8 asyrlarda araplar Orta Asyýany basyp alýarlar. Şondan soň bu ýerde ýaşan halklara ...

  Read more