August 08, 2022

Dürli-dümen
 • DEMIRGAZYK hakda

  DEMIRGAZYK  hakda     Günortanyň garşysynda ýatan tarapa demirgazyk, asmanyň şol çetinde görüný ...

  DEMIRGAZYK  hakda     Günortanyň garşysynda ýatan tarapa demirgazyk, asmanyň şol çetinde görünýän iň ýaldyrak ýyldyza-da Demirgazyk ýyldyzy dilýilýär. Aslynda demirgazyk sözi ýyldyza dakylan ...

  Read more
 • Türkmen halk döredijiliginden SANAWAÇLAR (1)

  Türkmen halk döredijiliginden (folkloryndan) SANAWAÇLAR (1)   Sanawaçlar - şahyrana halk döredijiliginiñ, ...

  Türkmen halk döredijiliginden (folkloryndan) SANAWAÇLAR (1)   Sanawaçlar - şahyrana halk döredijiliginiñ, esasan hem çaga durmuşy, çaga oýunlary bilen baglanyşykly aýdylýan (sanalýan) bentler, goşgula ...

  Read more
 • Orhon harplary türkmen halysynyň göllerinde

  Orhon harplary türkmen halysynyň göllerinde   „...Türkmen halysynda görlen toprak we göl (suw) äheňl ...

  Orhon harplary türkmen halysynyň göllerinde   „...Türkmen halysynda görlen toprak we göl (suw) äheňleri şamançylyk düşünjesiniň iň uly ähemiýete eýe bolan ýir-sub ’ýer we suw’ elementleriniň simw ...

  Read more
 • Gurbannazar Eziziň hatyrasyna

  Gurbannazar Eziziň hatyrasyna   “El hünäri il gezermiş, aň hünäri Dünýäni! Sen Watansyz hasap etme g ...

  Gurbannazar Eziziň hatyrasyna   “El hünäri il gezermiş, aň hünäri Dünýäni! Sen Watansyz hasap etme gonup-göçen durnany.”   Gurbannazar Ezizow XX asyr türkmen şahyrlarynyň iň beýikleriniň bir ...

  Read more
 • Gaýçy sözüniň köki

  Gaýçy sözüniň köki Mata ýaly närseleri gyýmak, kesmek üçin ulanylýan bu guralyň ady işligiň gyý kökünden ...

  Gaýçy sözüniň köki Mata ýaly närseleri gyýmak, kesmek üçin ulanylýan bu guralyň ady işligiň gyý kökünden we onuň niýetlenen ugruny bildiriji –yjy goşulmasyndan durýar. Manysy-  «gyýyjy» , «kesiji» . S ...

  Read more
 • Merhum Abdolmejid Turany ýatlap

  Merhum Abdolmejid Turany ýatlap   Türkmen şahyr we ýazyjy merhum Abdolmejid Turan 1960-njy ýylda, Af ...

  Merhum Abdolmejid Turany ýatlap   Türkmen şahyr we ýazyjy merhum Abdolmejid Turan 1960-njy ýylda, Afganistanyň Alty bölek obasynda dünýä inýär. Kabulda žurnalizm okuwyny gutaran Merhum Turan, tür ...

  Read more
 • Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

  Gadyrdan ildeşler,   Gurban baýramyňyz gutly bolsun!   Bu mübärek baýramçylygyň biziň illere he ...

  Gadyrdan ildeşler,   Gurban baýramyňyz gutly bolsun!   Bu mübärek baýramçylygyň biziň illere hem şatlyk, agzybirlik, bagt we parahatçylyk sowgat getirmegini tüýs ýürekden arzuw edýäris! ...

  Read more
 • Guzudan yňramaza çenli

  Guzudan yňramaza çenli   Türkmenlerde ylaýta-da gurbanlyk günlerinde köp gürrüňi geçýän goýnuň, dürl ...

  Guzudan yňramaza çenli   Türkmenlerde ylaýta-da gurbanlyk günlerinde köp gürrüňi geçýän goýnuň, dürli-dürli atlary bar. Örän bir inçelik bilen berlen bu atlar, onuň et-ýagynyň, süýdüniň, ýüňüniň, ...

  Read more
 • Tapmaçalar (2)

  ...

 • DAŇ we TANAMAK sözleriniň köki

  DAŇ we TANAMAK sözleriniň köki   Gadymy türki dillerde daň sözi taň, has irki eýýamlarda bolsa tan g ...

  DAŇ we TANAMAK sözleriniň köki   Gadymy türki dillerde daň sözi taň, has irki eýýamlarda bolsa tan görnüşlerde ulanylypdyr. Türk dilinde häzirem daň (“säher”) sözi tan görnüşindedir. Diýmek tümlü ...

  Read more