August 08, 2022

Dürli-dümen
 • Bildiriş

  Bildiriş Gadyrdan dostlar, 2019-nji milady ýylyň aralaşmagy bilen Türkmen Kultur Ojagy öz 12-nji döwür (i ...

  Bildiriş Gadyrdan dostlar, 2019-nji milady ýylyň aralaşmagy bilen Türkmen Kultur Ojagy öz 12-nji döwür (iki ýyllyk) işini başlaýar. Şol zerarly ojagyň nobatdaky umumy oturyşlygy we täze döwrüň dolandy ...

  Read more
 • HOŞOWAZLY GYJAK HAKDA

  HOŞOWAZLY GYJAK HAKDA   „1925-nji ýylda Türkmenistanyň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy Gaýgysyz A ...

  HOŞOWAZLY GYJAK HAKDA   „1925-nji ýylda Türkmenistanyň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy Gaýgysyz Atabaýewiň haýyşy bilen rus kompository prof. W.A.Uspenski Türkmenistana gelip, ençeme obalara a ...

  Read more
 • ÝAŇYLTMAÇLAR

  Türkmen halk döredijiliginden (folkloryndan): ÝAŇYLTMAÇLAR Ýaňyltmaçlar-hem halk döredijiliginiň şahyrana ...

  Türkmen halk döredijiliginden (folkloryndan): ÝAŇYLTMAÇLAR Ýaňyltmaçlar-hem halk döredijiliginiň şahyrana ugurlarynyň biridir. Ýaňyltmaçlar köplenç dilewar adamlar tarapyndan döredilýär we çagalar hem ...

  Read more
 • GAPYRGA SÖZÜNIŇ KÖKI

  GAPYRGA SÖZÜNIŇ KÖKI   Türkmen Diliniň Düşündirişli Sözlügi: GAPYRGA [gapyrğa]  I, at. Oňurga süňki ...

  GAPYRGA SÖZÜNIŇ KÖKI   Türkmen Diliniň Düşündirişli Sözlügi: GAPYRGA [gapyrğa]  I, at. Oňurga süňki bilen döşi birleşdirýän insiz uzyn ýaý görnüşli süňkler.   Türkmen Diliniň Sözköki Sözlügi ...

  Read more
 • Tapmaçalar (3)

  ...

 • Ynsan Haklary 70 ýaşady

  Ynsan Haklary 70 ýaşady   1948-nji ýylyň 10-njy Dezember güni Birleşen Milletler Gurmasy Ynsan Hakla ...

  Ynsan Haklary 70 ýaşady   1948-nji ýylyň 10-njy Dezember güni Birleşen Milletler Gurmasy Ynsan Haklarynyň Umumy Beýannamasyny kabul etdi. Jemi 30 maddadan ybarat bolan bu beýannama şeýle başalnýa ...

  Read more
 • Bildiriş

                                                  Bildiriş Gadyrdan dostlar, 2019-nji milady ýylyň aralaşma ...

                                                  Bildiriş Gadyrdan dostlar, 2019-nji milady ýylyň aralaşmagy bilen Türkmen Kultur Ojagy öz 12-nji döwür (iki ýyllyk) işini başlaýar. Şol zerarly ojagyň n ...

  Read more
 • Ýatlyk görmegiňizi arzuw edýäris! Oguldan ýa-da gyzdan bolan çaga --- Agtyk, Agtykdan bolan çaga          ...

  Ýatlyk görmegiňizi arzuw edýäris! Oguldan ýa-da gyzdan bolan çaga --- Agtyk, Agtykdan bolan çaga                       --- Çowluk, Çowlukdan bolan çaga                   --- Ýuwluk, ýuwlukdan bolan ça ...

  Read more
 • Türkmen Kultur Ojagy 22 ýaşady

  Türkmen Kultur Ojagy 22 ýaşady   02.Nowember.1996 Türkmen Kultur Ojagynyň guralan günüdir. Onuň esas ...

  Türkmen Kultur Ojagy 22 ýaşady   02.Nowember.1996 Türkmen Kultur Ojagynyň guralan günüdir. Onuň esasnamasy şeýle bir günde, Almanda ýaşaýan türkmenleriň Köln şäherinde geçiren ikinji uly maslahat ...

  Read more
 • TÜRKMENIŇ GÖRÜŞMESINDEN

  TÜRKMENIŇ  GÖRÜŞMESINDEN   Salawmaleýkim!---------- Äleýkimessalam! ---------- Öýe, toýa we ş.m.  ad ...

  TÜRKMENIŇ  GÖRÜŞMESINDEN   Salawmaleýkim!---------- Äleýkimessalam! ---------- Öýe, toýa we ş.m.  adam (myhman) gelende: Hoş geldiňiz!---------- Hoş gördük! ---------- Türkmen ýolagçyny ýola sala ...

  Read more