August 08, 2022

Dürli-dümen
 • «HANYM» SÖZÜNIŇ KÖKI

  «HANYM» SÖZÜNIŇ KÖKI   Hanym [ ha:nym] – Türki dillerde belent derejeli, baý aýallara ýüzlenilende u ...

  «HANYM» SÖZÜNIŇ KÖKI   Hanym [ ha:nym] – Türki dillerde belent derejeli, baý aýallara ýüzlenilende ulanylýan «hanym» we seýrek begim sözleri han, beg sözlerinden hem-de –ym/ –im goşulmasyndan dur ...

  Read more
 • ENE DILIMIZDE « TIRKEŞ SÖZLER » Mysal: ene-ata, soraşa-soraşa, uly-kiçi, bölek-büçek, paty-puty. Iki sözü ...

  ENE DILIMIZDE « TIRKEŞ SÖZLER » Mysal: ene-ata, soraşa-soraşa, uly-kiçi, bölek-büçek, paty-puty. Iki sözüň ýa bölegiň yzly-yzyna tirkeşip gelip täze bir many aňladýan sözlere TIRKEŞ SÖZLER diýilýär. Ý ...

  Read more
 • BAHAR GELÝÄR AL-ELWAN BEZENIP

  BAHAR GELÝÄR AL-ELWAN BEZENIP   Gadyrdan dostlar, soňky günlerde Kölnüň gögünden Gündogara tarap uçu ...

  BAHAR GELÝÄR AL-ELWAN BEZENIP   Gadyrdan dostlar, soňky günlerde Kölnüň gögünden Gündogara tarap uçup geçen durnalar, ýetip gelýän güneşli ýaz möwsümini habar berdiler. Muny duýup, biz hem täzede ...

  Read more
 • KEÝFI ÝOK

  KEÝFI ÝOK   Mende bolmadyk söýgi, Sende bolsa keýfi ýok. Sende bolmadyk duýgy, Mende bolsa keýfi ýok ...

  KEÝFI ÝOK   Mende bolmadyk söýgi, Sende bolsa keýfi ýok. Sende bolmadyk duýgy, Mende bolsa keýfi ýok.   Seň öýüňde bolmasa, Şatlyk bilen şagalaň, Meň öýümde bolanynyň, Meniň üçin keýfi ýok. ...

  Read more
 • Halkara Ene dil Güni gutly bolsun!

  21-nji Februar Halkara Ene dil Güni gutly bolsun! Unesco-nyň açyklamasyna görä, dil adamyň medeni kimligi ...

  21-nji Februar Halkara Ene dil Güni gutly bolsun! Unesco-nyň açyklamasyna görä, dil adamyň medeni kimliginiň belligidir. -------------------- Ene dilimde mekdep açylýança, öýümi ene dil mekdebine öwür ...

  Read more
 • TÜRKMEN SÖZLERINIŇ BAŞLANGYÇ HARPY (2)

  TÜRKMEN SÖZLERINIŇ BAŞLANGYÇ HARPY (2)   Biziň ene dilimiziň owazly we jana ýakymly bolmagynyň esasy ...

  TÜRKMEN SÖZLERINIŇ BAŞLANGYÇ HARPY (2)   Biziň ene dilimiziň owazly we jana ýakymly bolmagynyň esasy sebäbi onuň çekimli seslere baý bolmagyndadyr. Arap hatynda bolsa çekimli sesleri görkezýän ha ...

  Read more
 • TÜRKMEN SÖZLERINIŇ BAŞLANGYÇ HARPY (1)

  TÜRKMEN SÖZLERINIŇ BAŞLANGYÇ HARPY (1)   “Türkmen sözleri köplenç haýsy harp bilen başlanýar?” – diý ...

  TÜRKMEN SÖZLERINIŇ BAŞLANGYÇ HARPY (1)   “Türkmen sözleri köplenç haýsy harp bilen başlanýar?” – diýen soragyň jogaby, birinji ýerde ene dilimiziň haýsy hatda, latyn ýa-da arap hatynda ýazylmagy ...

  Read more
 • Bildiriş

  Bildiriş Hormatly ildeşler, gadyrdan dostlar, şunuň bilen Sizi Türkmen Kultur Ojagynyň  2019-nji ýylda, K ...

  Bildiriş Hormatly ildeşler, gadyrdan dostlar, şunuň bilen Sizi Türkmen Kultur Ojagynyň  2019-nji ýylda, Köln şäherinde geçirjek käbir duşuşyklarynyň bellenen günleri bilen tanyşdyrýarys: 23.03.2019- Ş ...

  Read more
 • «DÜWME» SÖZI SÖZLÜKLERDE

  «DÜWME»  SÖZI SÖZLÜKLERDE   Türkmen Diliniň Düşündirişli sözlügi: DÜWME  II, at,gepl.d. Ilik. DÜWMEK ...

  «DÜWME»  SÖZI SÖZLÜKLERDE   Türkmen Diliniň Düşündirişli sözlügi: DÜWME  II, at,gepl.d. Ilik. DÜWMEK I, işl..Ýüpüň, ýüplügiň we ş.m. ujuny çigişdirip daňmak, ýüpüň, ýüplügiň iki ujuny biri-birine ...

  Read more
 • „KERWENGYRANA BIL BAGLAMA.“

  „KERWENGYRANA BIL BAGLAMA.“   KERWENGYRAN,  Gün sisteminde iň uly we Günden uzaklygy boýunça, başinj ...

  „KERWENGYRANA BIL BAGLAMA.“   KERWENGYRAN,  Gün sisteminde iň uly we Günden uzaklygy boýunça, başinji orunda durýan Jupiter planetiniň (türk dilinde: gezegeniň) türkmençe adydyr. Bu gezegen biziň ...

  Read more