August 08, 2022

Dürli-dümen
 • IŇ KÖP ÝAZYLÝAN HARPLAR

  IŇ KÖP ÝAZYLÝAN HARPLAR Ýazuwda türkmen harplarynyň haýsylary iň köp gabat gelýar? Şeýle bir soragyň joga ...

  IŇ KÖP ÝAZYLÝAN HARPLAR Ýazuwda türkmen harplarynyň haýsylary iň köp gabat gelýar? Şeýle bir soragyň jogabyny tapmak üçin biz bäş (5) sany ady belli türkmen kitaplarynyň her birinden bäş ýüz (500) har ...

  Read more
 • ÝOKARDA ÜLKER, TELPEGIN SILKER

  ÝOKARDA ÜLKER, TELPEGIN SILKER   Ülker, pytraň bir görnüşde Boga (Öküz) toparynda ýerleşen ýyldyz to ...

  ÝOKARDA ÜLKER, TELPEGIN SILKER   Ülker, pytraň bir görnüşde Boga (Öküz) toparynda ýerleşen ýyldyz toplumydyr. Ol Juli aýynyň başyndan Apriliň aýagyna çenli demirgazyk tarapda görünýär.   Ülk ...

  Read more
 • ARAZA BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!   Bütin bir aý çeken zähmetleriňiz, tutan arazalaryňyz we kylan ybada ...

  ARAZA BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!   Bütin bir aý çeken zähmetleriňiz, tutan arazalaryňyz we kylan ybadatlaryňyz kabul bolsun! Päk ýürek bilen eden dogalaryňyz we arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Baýram aý ...

  Read more
 • GADAK, GADAGAN we GAÝGY sözleri bir kökdendir.   GADAK, gadalmak – Türki dillerde 409,5 gramlyk agyr ...

  GADAK, GADAGAN we GAÝGY sözleri bir kökdendir.   GADAK, gadalmak – Türki dillerde 409,5 gramlyk agyrlyk ölçegini bildirýän gadak sözi «çüý» manysyndaky gadak sözünden emele gelipdir. Geçmişde ýok ...

  Read more
 • DÖRT MATALDAN BIR TAPMAÇA Bu tapmaçada bir söz aralýar. Ony tapmak üçin ilki aşakdaky dört mataly çözüp, ...

  DÖRT MATALDAN BIR TAPMAÇA Bu tapmaçada bir söz aralýar. Ony tapmak üçin ilki aşakdaky dört mataly çözüp, tapylan sözleriň başky harpyny tertip bilen yzly-yzyna düzmekden 4 harpdan ybarat bolan täze bi ...

  Read more
 • DABARAMYZYŇ AGŞAMLYK SAÇAGYNDA

  DABARAMYZYŇ AGŞAMLYK SAÇAGYNDA Pyragy atamyzyň doglan gününiň baýramçylygynyň agşamlyk saçagynda goýlan t ...

  DABARAMYZYŇ AGŞAMLYK SAÇAGYNDA Pyragy atamyzyň doglan gününiň baýramçylygynyň agşamlyk saçagynda goýlan türkmeniň geň we dürli iýmitleriniň koky bütin salony we giň töweregini gurşap alypdy. Köln, 11. ...

  Read more
 • Ussat Hekim Bahrami- PYRAGYNY GUTLAP

  PYRAGYNY GUTLAP Bu ýyl beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň dabarasyna türkmeniň uly alymlar- we  hü ...

  PYRAGYNY GUTLAP Bu ýyl beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň dabarasyna türkmeniň uly alymlar- we  hünärmenleriniň goşan goşandy bizi has buýsandyrdy. Şolaryň biri-de Türkmensahraň teater ugrunyň ...

  Read more
 • „ESEN“ we „SÖÝÜN“ araplardan alnan atlarmy?

  „ESEN“ we „SÖÝÜN“ araplardan alnan atlarmy?   Türkmen alymy Soltanşa Ataniýazowyň “Adyň name?” diýen ...

  „ESEN“ we „SÖÝÜN“ araplardan alnan atlarmy?   Türkmen alymy Soltanşa Ataniýazowyň “Adyň name?” diýen kitabynda, türkmen atlary düşündirip ýazan sözlüginde şeýle setirler bar: Esen- Hasan, ýagny o ...

  Read more
 • TÜRKMENSAHRA ALADALY GÜNLERDE

  TÜRKMENSAHRA ALADALY GÜNLERDE   Gelýän habarlara görä Türkmensahra gaty we agyr günleri başdan geçir ...

  TÜRKMENSAHRA ALADALY GÜNLERDE   Gelýän habarlara görä Türkmensahra gaty we agyr günleri başdan geçirýär. Ençeme günläp örän güýçli we dartgynly ýagynyň yzy kesilmän ýagmagy, şeýle-de ýokarda bola ...

  Read more
 • JI:Ġ ZÄDÄN ( جیغ زدن )  = ÇYK UR > ÇYGYR

  JI:Ġ ZÄDÄN ( جیغ زدن )  = ÇYK UR > ÇYGYR            Bu deňlemäni türkmen alym, linguist we türkol ...

  JI:Ġ ZÄDÄN ( جیغ زدن )  = ÇYK UR > ÇYGYR            Bu deňlemäni türkmen alym, linguist we türkolog professor Ýusup Azmun “Söz kökümiz – öz kökümiz” atly kitabynyň altynjy bölüminde ýazyp, “bu ...

  Read more