Juli 06, 2022

Dürli-dümen
 • TÜRKMEN HALK DÖREDIJILIGINDEN (FOLKLORYNDAN) MONJUGATDYLAR

  TÜRKMEN HALK DÖREDIJILIGINDEN (FOLKLORYNDAN) MONJUGATDYLAR Türkmen halk döredijiliginiň şahyrana ugurlary ...

  TÜRKMEN HALK DÖREDIJILIGINDEN (FOLKLORYNDAN) MONJUGATDYLAR Türkmen halk döredijiliginiň şahyrana ugurlarynyň biri hem Monjugatdylar bolup durýar. Monjugatdylar gelin-gyzlar tarapyndan söýgi hakda döre ...

  Read more
 • Ýalkymly Zöhräniň türkmen atlary   “Dogdy asmanyň Zöhresi, Çyn aşyga döwran bu gün. ...”  Pyragy   Zöhre ...

  Ýalkymly Zöhräniň türkmen atlary   “Dogdy asmanyň Zöhresi, Çyn aşyga döwran bu gün. ...”  Pyragy   Zöhre ýyldyzy aslynda Gün sisteminde, Günden uzaklygy boýunça, ikinji orunda durýan Wenus (Venus) pla ...

  Read more
 • Kameri aýlaryň türkmen atlary   Kameri ýylyň uzynlygy 354 (355) gün bolup, her şemsi ýylda 10 (11) g ...

  Kameri aýlaryň türkmen atlary   Kameri ýylyň uzynlygy 354 (355) gün bolup, her şemsi ýylda 10 (11) gün öňe süýşýär we şonuň bilen her 36 ýylda bir ýyl artýar. Türkmenlerde aradan çykan adamyň ýaş ...

  Read more
 • آ. گلی-   آنناقوربان قلیچ تقانی نئنگ یاغتی حاطئراسئنا

   بی واقت آرامئزدان گیدن توركمن حالقی نئنگ گرچك اوغـلی  آنناقوربان قلیچ تقانی نئنگ یاغتی حاطئراسئنا   ...

   بی واقت آرامئزدان گیدن توركمن حالقی نئنگ گرچك اوغـلی  آنناقوربان قلیچ تقانی نئنگ یاغتی حاطئراسئنا   1998-نجی یئلیئنگ ژوئن آیینگ 10- نینا توركمنینگ ادرمن اوغلی آنناقوربان قلیچ تقانی آرادان چیقدی. ...

  Read more
 • Alaçyk hakda

  Alaçyk hakda Alaçyk [a:laçyk] – Iňňän gadymy döwürlerde «gara öý» manysynda ulanylan bu türki söz, biziň ...

  Alaçyk hakda Alaçyk [a:laçyk] – Iňňän gadymy döwürlerde «gara öý» manysynda ulanylan bu türki söz, biziň pikrimizçe, «a:ly (a:lny, öňi) açyk» sözlerinden bolmaly, çünki gara öýlere öň gapy edilmän, oň ...

  Read more
 • Atoglan sözi sözlüklerde

      Atoglan sözi sözlüklerde Türkmensahrada, Owganistanyň türkmen welaýatlarynda we Türkmenista ...

      Atoglan sözi sözlüklerde Türkmensahrada, Owganistanyň türkmen welaýatlarynda we Türkmenistanyň Daşoguz we Balkan etraplarynda atçapgylarda ýaryşa goşulýan atlary çapýan oglanlara ATOGLAN ...

  Read more
 • Agyr gelen habar

  Agyr gelen habar   Agşam ara toý myhmanlaryna çekdirme çekilipdi. Giň bir otagda, tabak başyna 3-4 a ...

  Agyr gelen habar   Agşam ara toý myhmanlaryna çekdirme çekilipdi. Giň bir otagda, tabak başyna 3-4 adam bolup iýip otyrdyk. Jaýyň ileri tarapynda bize ýakyn oturan inçe we süýri boýly bir myhman, ...

  Read more
 • BITIK, BITIKÇI – sözleri hakda

  Entek hat diýen arap sözi türki dillere ýat döwründe, baryp Ⅵ-Ⅷ asyrlaryň gadymy Orhon-Ýeniseý ýazuw ýady ...

  Entek hat diýen arap sözi türki dillere ýat döwründe, baryp Ⅵ-Ⅷ asyrlaryň gadymy Orhon-Ýeniseý ýazuw ýadygärliklerinde bitig, bitmek sözleri ulanylypdyr. ... Gadymy türki dilleriň ählisinde “hat”, “ýa ...

  Read more