Januar 26, 2023

Dürli-dümen
 • PARASATLY HÖKÜMDAR, RAZIÝE BEGÜM SOLTAN (1205-1240)

  Türk we islam dünýäsinde ilkinji hökümdarlyk eden hanym, türk-türkmen gyzy Raziýe Begüm Soltan boldy. Del ...

  Türk we islam dünýäsinde ilkinji hökümdarlyk eden hanym, türk-türkmen gyzy Raziýe Begüm Soltan boldy. Delhi Soltanlygy 1206-njy ýylda guruldy we içki ýagdaýlary durnuksyz hem bolsa, 1526-njy ýyla çenl ...

  Read more
 • ÝAGŞYLYKDA ÝATLAÝARYS

  ÝAGŞYLYKDA ÝATLAÝARYSANNASOLTAN KEKILOWA(1942- 19.06.1983)MENI ÝAGŞYLYKDA ÝATLASA BIRI,ÖMRÜMDEN RAZY,DIRI ...

  ÝAGŞYLYKDA ÝATLAÝARYSANNASOLTAN KEKILOWA(1942- 19.06.1983)MENI ÝAGŞYLYKDA ÝATLASA BIRI,ÖMRÜMDEN RAZY,DIRI MEN, DIRI. ...

  Read more
 • ALAÝONTLY OGUZLAR (TÜRKMENLER)

  XI asyr alymy Mahmyt Kaşgarly 22 (hakykatda 24) türkmen taýpasynyň 17-njisi hökmünde Ula-Ýondulug diýen t ...

  XI asyr alymy Mahmyt Kaşgarly 22 (hakykatda 24) türkmen taýpasynyň 17-njisi hökmünde Ula-Ýondulug diýen taýpanyň adyny ilkinji gezek tutýar. Reşideddin (XIV asyr), türk alymy Ýazyjy-ogly (XV), Salar B ...

  Read more
 • GYNANÇLY HABAR

  Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz ...

  Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz Jepbar Mähşidiň örän biwagt we duýdansyz aradan çykdy diýen habaryny gynanç bilen eşitdik. Jepb ...

  Read more
 • EMIR ALYŞIR NOWAÝY

  (Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, su ...

  (Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, suratçy, dilçi şeýle-de ylym we medeniýet işgäri.     Alyşir Nowaýy Owganysta ...

  Read more
 • Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňlenip ...

  Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňlenip bolmaz. Onda ýüzlerçe taryhçy, ýazyjy, şahyr, suratçy we ýene ş.m. uly adamlarymyzyň zähmeti bi ...

  Read more
 • Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa.Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda)Keýpi kök, şadyýan. Dik: “. ...

  Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa.Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda)Keýpi kök, şadyýan. Dik: “...” bolmasa, göwre läş.(nakyl), kelle.Oňurga süňküniň ujundaky egrije süňk.3-  Seýrek gabat gel ...

  Read more
 • Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiçi göw ...

  Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiçi göwrümli hekaýalara ŞORTA SÖZ diýilýär. Çeper dilde aýdylýan şorta sözler adamlary güldürýär we gö ...

  Read more
 • ILKINJI WE AÝGYTLY ÄDIM

  22-nji September (1-nji Mehr) Türkmensahrada hem mekdepleriň täzeden açylyp, täze okuw ýylynyň başlanýan ...

  22-nji September (1-nji Mehr) Türkmensahrada hem mekdepleriň täzeden açylyp, täze okuw ýylynyň başlanýan günüdir.Şeýle bir günde, biz on müňlerçe şirin-şeker ogul-gyzlaryň ylym we bilim üçin göterýän ...

  Read more
 • GYNANÇLY HABAR

  Penşenbe güni (24. September) Türkmensahraň at gazanan bagşy we sazandary Rahym Hywalynyň aradan  çy ...

  Penşenbe güni (24. September) Türkmensahraň at gazanan bagşy we sazandary Rahym Hywalynyň aradan  çykdy diýen habaryny gynanç bilen eşitdik. Rahym Gereý (Hywaly) türkmen aýdym-sazynyň halypalyk d ...

  Read more