Dezember 07, 2022

Halkara
 • SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ

  Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan günü ...

  Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň ýyldönümini, dünýä türkmenleriniň hatarynda, biz hem Köln şäherinde saz-söhbetli şowhunly d ...

  Read more
 • ÝYLDYZ NIREDE?

  Türkmenler köneden gelýän yryma görä gelin almak, uzak ýola çykmak, jaýyň düýbüni tutmak we ş.m. ähemiýet ...

  Türkmenler köneden gelýän yryma görä gelin almak, uzak ýola çykmak, jaýyň düýbüni tutmak we ş.m. ähemiýetli bolan işlerini SÄHETLI güne goýupdyrlar. Sähetli günde ugralýan tarapda, ýerde ýa-da asmanda ...

  Read more
 • AZ BOLSUN, UZ BOLSUN!

  Bu ýyl kultur ojagymyzyň adyndan gurlan Bahar baýramçylygyna goşulan adamlaryň sany çäkli hem bolsa, ol ö ...

  Bu ýyl kultur ojagymyzyň adyndan gurlan Bahar baýramçylygyna goşulan adamlaryň sany çäkli hem bolsa, ol örän owadan we sazlaşyklydy. Toýa gatnaşan ýigrim bäş töweregi adamlaryň ýarysy ýaş-ýetginjekler ...

  Read more
 • 2000-nji milady ýyldan başlap, her ýylyň 21-nji February Unesco tarapyndan Halkara Enedil Güni hökmünde y ...

  2000-nji milady ýyldan başlap, her ýylyň 21-nji February Unesco tarapyndan Halkara Enedil Güni hökmünde yglan edildi. Unesco-nyň açyklamasyna görä, dünýäde gepleşilýän 6000 tüýsli diliň deň ýarysy ara ...

  Read more
 • “Tumagaly humaý kimin”, näme kimin?

  Türkmen Diliniň Düşündirişli Sözlügine görä, Tomaga¹: Täze tutulan aw guşunyň kellesine ol tä eldeki bolý ...

  Türkmen Diliniň Düşündirişli Sözlügine görä, Tomaga¹: Täze tutulan aw guşunyň kellesine ol tä eldeki bolýança geýdirilýän gaýyş gap. Şeýlelikde tomagaly (ýa-da tumagaly) kellesine tomaga geýdirilen di ...

  Read more
 • Orhon harplary türkmen halysynyň göllerinde

  „...Türkmen halysynda görlen toprak we göl (suw) äheňleri şamançylyk düşünjesiniň iň uly ähemiýete eýe bo ...

  „...Türkmen halysynda görlen toprak we göl (suw) äheňleri şamançylyk düşünjesiniň iň uly ähemiýete eýe bolan ýir-sub ’ýer we suw’ elementleriniň simwollarydyr. Ýere degişli düşünjelerde dag uly ähemiý ...

  Read more