Dezember 05, 2022

Dürli
 • ÝYLDYZ NIREDE?

  Türkmenler köneden gelýän yryma görä gelin almak, uzak ýola çykmak, jaýyň düýbüni tutmak we ş.m. ähemiýet ...

  Türkmenler köneden gelýän yryma görä gelin almak, uzak ýola çykmak, jaýyň düýbüni tutmak we ş.m. ähemiýetli bolan işlerini SÄHETLI güne goýupdyrlar. Sähetli günde ugralýan tarapda, ýerde ýa-da asmanda ...

  Read more
 • AZ BOLSUN, UZ BOLSUN!

  Bu ýyl kultur ojagymyzyň adyndan gurlan Bahar baýramçylygyna goşulan adamlaryň sany çäkli hem bolsa, ol ö ...

  Bu ýyl kultur ojagymyzyň adyndan gurlan Bahar baýramçylygyna goşulan adamlaryň sany çäkli hem bolsa, ol örän owadan we sazlaşyklydy. Toýa gatnaşan ýigrim bäş töweregi adamlaryň ýarysy ýaş-ýetginjekler ...

  Read more
 • AZ BOLSUN, UZ BOLSUN!

  Bu ýyl kultur ojagymyzyň adyndan gurlan Bahar baýramçylygyna goşulan adamlaryň sany çäkli hem bolsa, ol ö ...

  Bu ýyl kultur ojagymyzyň adyndan gurlan Bahar baýramçylygyna goşulan adamlaryň sany çäkli hem bolsa, ol örän owadan we sazlaşyklydy. Toýa gatnaşan ýigrim bäş töweregi adamlaryň ýarysy ýaş-ýetginjekler ...

  Read more
 • BAHAR BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

  Gadyrdan dostlar, Ýetip gelen alabahary Size tüýs ýürekden gutlap, baryňyza berk jan saglyk we ak bagt ar ...

  Gadyrdan dostlar, Ýetip gelen alabahary Size tüýs ýürekden gutlap, baryňyza berk jan saglyk we ak bagt arzuw edýäris. Her günüňiz alaýaz, her günüňiz bahar bolsun ýoldaşlar. Bu görkana günlerde, Size ...

  Read more
 • Bahar möwsüminiň baýramy bilen

  Bahar möwsüminiň baýramy bilen Gadyrdan dostlar, Döremegiň, täzeden oýanmagyň we şowhunly ýaşamagyň sawçy ...

  Bahar möwsüminiň baýramy bilen Gadyrdan dostlar, Döremegiň, täzeden oýanmagyň we şowhunly ýaşamagyň sawçysy bolan bol bereketli bahary biz hem Köln şäherinde şadyýan dabara bilen garşylaýarys.   ...

  Read more