Dezember 07, 2022

Bu derdi

Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagyndan,

Ne beladyr, kimse çeker bu derdi?

Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,

Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi.

***

Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar,

Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar,

Egiler haýbatly, kuwwatly daglar,

Daşlar erip, çeke bilmez bu derdi.

***

Kimdir yşkyň ýükün çeken merdana?

Pelek gördi — gorkup düşdi gerdana,

Zemin jünbüş eýläp, oldy lerzana,

Çöller-düzler çeke bilmez bu derdi.

***

Behişt gaçyp çykmyş arşyň öýüne,

Tamüg gorkup inmiş ýeriň teýine;

Gaçdy derýa, aldy adam boýuna,

Tört ýüz ýyllap çeke bilmez bu derdi.

***

Magtymguly, çekseň derdi-düwünden,

Asy bolup, şikat etme bu günden.

Bu ölmek, aýrylmak galypdyr öňden,

Peder bize miras goýmuş bu derdi.

*******

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.