Startpagina

Laatste berichten

 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, im...

 • ALAÝONTLY OGUZLAR (TÜRKMENLER)

  XI asyr alymy Mahmyt Kaşgarly 22 (hakykatda 24) türkmen taýpasynyň 17-njisi hökmünde Ula-Ýondulug diýen taýpanyň adyny i...

 • GYNANÇLY HABAR

  Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz Jepbar Mähşidiň...

 • EMIR ALYŞIR NOWAÝY

  (Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, suratçy, dilçi şe...

 • Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňlenip bolmaz. Onda ýü...

 • Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa.Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda)Keýpi kök, şadyýan. Dik: “...” bolmasa, gö...

 • Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiçi göwrümli hekaýalar...

 • ILKINJI WE AÝGYTLY ÄDIM

  22-nji September (1-nji Mehr) Türkmensahrada hem mekdepleriň täzeden açylyp, täze okuw ýylynyň başlanýan günüdir.Şeýle b...

 • GYNANÇLY HABAR

  Penşenbe güni (24. September) Türkmensahraň at gazanan bagşy we sazandary Rahym Hywalynyň aradan  çykdy diýen habar...

 • ÝENISEÝ ÝAZGYLARY

  “Ruhnama” kitabynda şeýle ýazylýar: ”1889-njy ýylda Günbatar Sibirde Orhon derýasynyň akymynda, ýüzünde taryhy ýazgyly d...

 • ORHON ÝAZGYLARY

  1889-njy ýylda, Mogolystanda dört töweregi ýazylan we dikeldilen daşlar tapylýar. Bu ýazgylaryň natanyş elipbiýini birnä...

 • TÜRKMEN SÖZÜMI ÝA DÄL?

  SÖZÜŇ BAŞYNDA WE BEÝLEKI ÝERLERDE /F/ SESI Bu ses türkmençe sözleriň başynda görünmez. Türkmen sözleriniň başga ýerlerin...

 • BIZIŇ ÝEDIGENLERIMIZ

  Uly Ýedigen we Kiçi Ýedigen asmanyň demirgazyk tarapynda ýerleşen iki sany ýyldyzlar toparynyň adydyr. Bu iki toparyň her biri 7 ýyldyzdan ybarat bolýar. ...

 • Tüýdük- Türkmen saz gurallarynyň bir görnüşi. Ol iki hili bolýar.   GARGY TÜÝDÜK- Gargy tüýdük suwy çekilen derýalaryň, ýaplaryň boýlarynda bitýän ga ...

 • “Tumagaly humaý kimin”, näme kimin?

  Türkmen Diliniň Düşündirişli Sözlügine görä, Tomaga¹: Täze tutulan aw guşunyň kellesine ol tä eldeki bolýança geýdirilýän gaýyş gap. Şeýlelikde tomagaly ( ...

 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, imany ýok. Ylym akylyň ýarysy. Ynsap ...

 • Pyragynyň doglan gününiň şanyna

  SÖZLÄR MAGTYMGULY DILI TÜRKMENIŇ   Gadyrdan ýoldaşlar, türkmen halkynyň beýik şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň ýyldö ...

 • ENE DILIMIZDE  “DÜŞÜM”

  Sözlemiň pikir aňlatmagy üçin sözlem agzalarynyň özara baglanyşmagy gereklidir. Sözlemde sözleriň şeýle baglanyşygyny düşüm goşulmalary ýerine ýetirýärler ...

 • Gynançly habar!

  Bu dünýä goýä bir kerwensaraýmyş, Gelen ýük ýazdyryp, geçip baradyr. (Pyragy) Gynançly habar! Bu gün 10.Juli.2020, güler ýüzli ildeşimiz Jafar Piri bütin ...

 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:Nakyllar-G

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - G   Gaharyny ýuwdan batyr. Galan işe gar ýagar. Gapyçynyň garny dok. Geçä jan gaýgy, gassaba ...