Dezember 07, 2022

Startpagina

Laatste berichten

 • PARASATLY HÖKÜMDAR, RAZIÝE BEGÜM SOLTAN (1205-1240)

  Türk we islam dünýäsinde ilkinji hökümdarlyk eden hanym, türk-türkmen gyzy Raziýe Begüm Soltan boldy. Delhi Soltanlygy 1...

 • NAKYLLAR – (E…-2)

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Edebiň ýagşysy – ulyny syla. Egri agaç ýarsgynyna gider. El eli ýuwar, iki...

 • ÝAGŞYLYKDA ÝATLAÝARYS

  ÝAGŞYLYKDA ÝATLAÝARYSANNASOLTAN KEKILOWA(1942- 19.06.1983)MENI ÝAGŞYLYKDA ÝATLASA BIRI,ÖMRÜMDEN RAZY,DIRI MEN, DIRI.

 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, im...

 • ALAÝONTLY OGUZLAR (TÜRKMENLER)

  XI asyr alymy Mahmyt Kaşgarly 22 (hakykatda 24) türkmen taýpasynyň 17-njisi hökmünde Ula-Ýondulug diýen taýpanyň adyny i...

 • GYNANÇLY HABAR

  Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz Jepbar Mähşidiň...

 • EMIR ALYŞIR NOWAÝY

  (Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, suratçy, dilçi şe...

 • Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňlenip bolmaz. Onda ýü...

 • Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa.Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda)Keýpi kök, şadyýan. Dik: “...” bolmasa, gö...

 • Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiçi göwrümli hekaýalar...

 • ILKINJI WE AÝGYTLY ÄDIM

  22-nji September (1-nji Mehr) Türkmensahrada hem mekdepleriň täzeden açylyp, täze okuw ýylynyň başlanýan günüdir.Şeýle b...

 • GYNANÇLY HABAR

  Penşenbe güni (24. September) Türkmensahraň at gazanan bagşy we sazandary Rahym Hywalynyň aradan  çykdy diýen habar...

 • Tüýdük- Türkmen saz gurallarynyň bir görnüşi. Ol iki hili bolýar.   GARGY TÜÝDÜK- Gargy tüýdük suwy çekilen derýalaryň, ýaplaryň boýlarynda bitýän ga ...

 • BIZIŇ ÝEDIGENLERIMIZ

  Uly Ýedigen we Kiçi Ýedigen asmanyň demirgazyk tarapynda ýerleşen iki sany ýyldyzlar toparynyň adydyr. Bu iki toparyň her biri 7 ýyldyzdan ybarat bolýar. ...

 • ENE DILIMIZDE « TIRKEŞ SÖZLER » Mysal: ene-ata, soraşa-soraşa, uly-kiçi, bölek-büçek, paty-puty. Iki sözüň ýa bölegiň yzly-yzyna tirkeşip gelip täze bir m ...

 • Ussat şahyr Settar Sowgy (Sawçy) Köln şäherinde Mart 2007
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar-E

    Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Nakyllar - E   Edende tapsaň, töre geçme. -------  (Eden, gapa golaý ýer.) Ekilende ekmedik orlan ...

 • KEÝFI ÝOK

  KEÝFI ÝOK   Mende bolmadyk söýgi, Sende bolsa keýfi ýok. Sende bolmadyk duýgy, Mende bolsa keýfi ýok.   Seň öýüňde bolmasa, Şatlyk bilen şagalaň ...

 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Şaly suwsuz bolmaz, palaw – bugsuz. Şerabyň azy däri, köpi – öt. Şeýtanyň azdyrany özüniňki. Şägirt ussatdan ...

 • EMIR ALYŞIR NOWAÝY

  (Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, suratçy, dilçi şeýle-de ylym we medeniýet işgäri. ...