Januar 21, 2022

Startpagina

Laatste berichten

 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, im...

 • ALAÝONTLY OGUZLAR (TÜRKMENLER)

  XI asyr alymy Mahmyt Kaşgarly 22 (hakykatda 24) türkmen taýpasynyň 17-njisi hökmünde Ula-Ýondulug diýen taýpanyň adyny i...

 • GYNANÇLY HABAR

  Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly agamyz Jepbar Mähşidiň...

 • EMIR ALYŞIR NOWAÝY

  (Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazanda, suratçy, dilçi şe...

 • Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňlenip bolmaz. Onda ýü...

 • Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa.Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda)Keýpi kök, şadyýan. Dik: “...” bolmasa, gö...

 • Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiçi göwrümli hekaýalar...

 • ILKINJI WE AÝGYTLY ÄDIM

  22-nji September (1-nji Mehr) Türkmensahrada hem mekdepleriň täzeden açylyp, täze okuw ýylynyň başlanýan günüdir.Şeýle b...

 • GYNANÇLY HABAR

  Penşenbe güni (24. September) Türkmensahraň at gazanan bagşy we sazandary Rahym Hywalynyň aradan  çykdy diýen habar...

 • ÝENISEÝ ÝAZGYLARY

  “Ruhnama” kitabynda şeýle ýazylýar: ”1889-njy ýylda Günbatar Sibirde Orhon derýasynyň akymynda, ýüzünde taryhy ýazgyly d...

 • ORHON ÝAZGYLARY

  1889-njy ýylda, Mogolystanda dört töweregi ýazylan we dikeldilen daşlar tapylýar. Bu ýazgylaryň natanyş elipbiýini birnä...

 • TÜRKMEN SÖZÜMI ÝA DÄL?

  SÖZÜŇ BAŞYNDA WE BEÝLEKI ÝERLERDE /F/ SESI Bu ses türkmençe sözleriň başynda görünmez. Türkmen sözleriniň başga ýerlerin...

 • Tüýdük- Türkmen saz gurallarynyň bir görnüşi. Ol iki hili bolýar.   GARGY TÜÝDÜK- Gargy tüýdük suwy çekilen derýalaryň, ýaplaryň boýlarynda bitýän ga ...

 • BIZIŇ ÝEDIGENLERIMIZ

  Uly Ýedigen we Kiçi Ýedigen asmanyň demirgazyk tarapynda ýerleşen iki sany ýyldyzlar toparynyň adydyr. Bu iki toparyň her biri 7 ýyldyzdan ybarat bolýar. ...

 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myrat. Ykrary ýoguň, imany ýok. Ylym akylyň ýarysy. Ynsap ...

 • Ussat şahyr Settar Sowgy (Sawçy) Köln şäherinde Mart 2007
 • Hormatly Akmyrat Gürgenli

  Türkmen Kultur Ojagynyň 20 ýyllygy mynasybetine Ulularymyzyň gutlaglary, Hormatly Akmyrat Gürgenli: ...

 • Nakyllar

  Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden:   Dag başy dumansyz bolmaz, är başy – hyýalsyz. Dagdan arkasy bolanyň, daşdan ýüregi bolar. Depegenden d ...

 • BALSAÝAT

  Türkmen Kultur Ojagynyň Berlin şäherinde geçiren aýdym-sazly duşuşygyndan- 03.11.2018 Halk sazy BALSAÝAT Çalýar: halypa sazanda Ibrahim Jorjani ...

 • DÖRT MATALDAN BIR TAPMAÇA Bu tapmaçada bir söz aralýar. Ony tapmak üçin ilki aşakdaky dört mataly çözüp, tapylan sözleriň başky harpyny tertip bilen yzly- ...