Dezember 07, 2022

Bahar möwsüminiň baýramy bilen

Bahar möwsüminiň baýramy bilen

Bahar möwsüminiň baýramy bilen

Gadyrdan dostlar,

Döremegiň, täzeden oýanmagyň we şowhunly ýaşamagyň sawçysy bolan bol bereketli bahary biz hem Köln şäherinde

şadyýan dabara bilen garşylaýarys.

 

Bu toýda teater toparymyzyň “OBAMYZDA” atly gülküli oýny görkeziler we

ýaş pianist ÝAŞA GERKEZ öz döreden “JEMAL” atly sazyny çalar.

 

Siz hem gelip goşulsaňyz  bahar meýlisimiz bir kemsiz bolar.

 

Duşuşyk ýeri:      Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln

Zamany:  Şenbe güni, 24.03.2018- sagat   18:30-22:30

Hormat bilen: Türkmen Kultur Ojagy- Köln, 12.03.2018

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.