Article 166
Februar, 2021
 • Ene-atalarymyzdan miras galan dürdänelerden: Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlasa myr ...

Januar, 2021Dezember, 2020
 • GYNANÇLY HABAR

  Peder bize miras goýmuş bu derdi. (Pyragy) Geçen Penşenbe güni (03.12.2020), Swedende ýaşaýan uly ag ...

Oktober, 2020
 • EMIR ALYŞIR NOWAÝY

  (Nizametdin Mir Alyşyr,  1441-1501) Gündogar edebiýatynyň klassik şahyry, döwlet işgäri, sazand ...

 • Türkmen halkynyň taryhynda Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň ýazyp bitirilen iň uly işdigine ikirjiňl ...

 • Kese: Gaýnan suwdan göçüp çykýan çygly howa. Süýji däl. (Tagam ýa-da söz hakda) Keýpi kök, şadyýan. ...

 • Halk döredijiliginde duş gelýän degişme häsiýetli, gülküli we sosýal ýiti tankydy dilde aýdylýan kiç ...

 • ILKINJI WE AÝGYTLY ÄDIM

  22-nji September (1-nji Mehr) Türkmensahrada hem mekdepleriň täzeden açylyp, täze okuw ýylynyň başla ...

 • GYNANÇLY HABAR

  Penşenbe güni (24. September) Türkmensahraň at gazanan bagşy we sazandary Rahym Hywalynyň aradan ...

 • ÝENISEÝ ÝAZGYLARY

  “Ruhnama” kitabynda şeýle ýazylýar: ”1889-njy ýylda Günbatar Sibirde Orhon derýasynyň akymynda, ýüzü ...

Show More post