Dezember 07, 2022

Nakyllar

Agaç ekeni biler, at – bakany.

Akylly başda biler, akmak-başa gelende.

Alma biş, agzyma düş.

Atalar sözi – akylyň gözi.

Aýdyjy akmak bolsa, diňleýji dana gerek.

Aýdylan söz – atylan ok.

Azapsyz ýeriň ady ýok.

Bagşynyňky «haý» bilen, mollanyňky «waý» bilen.

Baş bolmasa, göwre –  läş.

Başyňa düşse, başmakçy bolarsyň.

Batyr ýarasyz bolmaz.

Bilegi ýogyn birini ýykar, bilimi bolan –  müňini.

Bogazy bogmasaň, bogaz düýäni ýuwudar.

Bolsady ekseň,  käşgädi  gögär.

Çaga-da eje diýip aglar, uly-da.

Çakylyksyz baran düşeksiz oturar.

Çaman ördek ir uçar.

Çanak döwügi seplener, ýürek döwügi eplener.

Çopana meýlis haram.

Çöl görki suw, suw görki guw.

Çyn söz kasam islemez.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.